184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 184/2014 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 8. 2014
Platnost od 29. 8. 2014
Účinnost od 1. 10. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39 nabývají účinnosti dne 1.6.2015 a ustanovení čl. III nabývá účinnosti 30.8.2014.
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 169/2013 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37f včetně poznámek pod čarou č. 31m, 56 a 57 - nové znění,
  • §37g (rozsáhlé změny),
  • §37h (změny),
  • §37i "Seznam výrobců elektrozařízení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 58 - nové znění,
  • §37j, §37k, §37l (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 31t - nové znění,
  • §37m až §37p (změny),
  • vkládají se nové §37q "Pověřený zástupce" a §37r "Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60,
  • bod 33. - změny s účinností od 1.6.2015
   • vkládá se nový §37s "Registr míst zpětného odběru" včetně nadpisu,
  • §38, §66 (změny),
  • body 37. až 39. - změny s účinností od 1.6.2015
   • bod 37. - v §72 odst. 1 písm. i) - změny,
   • bod 38. - v §72 odst. 1 písm. j) se za bod 9 vkládá nový bod 10,
   • bod 39. - v §72 odst. 1 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y),
  • Příloha č. 7 - nové znění,
  • Doplňuje se příloha č. 14.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.

Čl. III - změny s účinností od 30.8.2014

 • Změna v článku V zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se slova "1. října 2014" nahrazují slovy "1. ledna 2016".

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1.10.2014), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají účinnosti dnem 1.6.2015, a čl. III, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (30.8.2014).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.