417/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 417/2009 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2009
Rozeslán dne 27. 11. 2009
Platnost od 27. 11. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení Části první a druhé nabývají účinnosti dne 1.1.2010 a ustanovení Části třetí a čtvrté nabývají účinnosti dne 27.11.2009.
Platnost do 29. 9. 2016
Novelizuje předpis 273/1996 Sb., 218/2000 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb.
Novelizován předpisem 179/2010 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a změny některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (změny s účinností od 1.1.2010).
  Změny v ustanoveních:
  • §18, §42, §43, §52, §53, §59, §68, §71 (změny),
  • v §72 odst. 3 a v §73 odst. 1 se slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 9",
  • §81, §83, §84 (změny),
  • §110 "Rozsah a způsob podání námitek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §111, §112 (změny),
  • §113 "Zahájení řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §114 až §117 (změny),
  • vkládá se nový §117a "Zastavení řízení" včetně nadpisu,
  • §118 "Nápravná opatření a neplatnost smluv" včetně nadpisu - nové znění,
  • §119 (změny),
  • §120 "Správní delikty zadavatelů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §120a "Správní delikty dodavatelů" včetně nadpisu,
  • §121 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu - nové znění,
  • Nadpis části šesté zní: "SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK".
  • V části šesté hlava IV REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (§144) včetně nadpisu - nové znění,
  • §146, §159 (změny),
  • Přílohy č. 1 až č. 3 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 3. Elektronické nástroje, které zajišťují elektronický přenos a příjem nabídek nebo elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh, elektronickou aukci nebo dynamický nákupní systém, atestované podle dosavadních předpisů, jsou zadavatelé oprávněni používat do 31. prosince 2010. Ostatní elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června 2010.
 • Změna zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (změny s účinností od 1.1.2010).
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §3a "Zásady postupu zadavatele" včetně nadpisu,
  • §5 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §24 "Dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 14a - nové znění,
  • vkládají se nové §24a "Zahájení řízení" až §24f "Zastavení řízení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15,
  • Nadpis nad §25 se zrušuje,
  • §25 "Nápravná opatření a neplatnost smluv" včetně nadpisu - nové znění,
  • §26 "Náklady řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27 "Správní delikty zadavatelů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §27a "Správní delikty dodavatelů" a §27b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů,
  • §28 "Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a a 15b - nové znění,
  • §29 "Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §31 (změny),
  • vkládá se nový §31a "Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv" včetně nadpisu.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Zahájená koncesní řízení, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na koncesní řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů. Návrh na zahájení řízení podle věty první je zpoplatněn podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §1 odst. 10 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (změny s účinností od 27.11.2009).
 • Změna v §49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (změny s účinností od 27.11.2009).

Účinnost změn:

 1. Část první (změna zákona č. 137/2006 Sb.) a druhá (změna zákona č. 139/2006 Sb.) tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
 2. Část třetí (změna zákona č. 273/1996 Sb.) a čtvrtá (změna zákona č. 218/2000 Sb.) tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vyhlášení (27.11.2009).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.