179/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 179/2010 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2010
Rozeslán dne 8. 6. 2010
Platnost od 8. 6. 2010
Účinnost od 15. 9. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodu 3 nabývá účinnosti dne 15.6.2010.
Platnost do 30. 9. 2016
Novelizuje předpis 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 417/2009 Sb.
Zrušen předpisem 134/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §8, §11, §13, §17, §18, §22, §23, §26, §31, §34, §38 až §40, §41, §43, §44 (změny),
  • vkládá se nový §46a "Zvláštní technické podmínky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 38a,
  • §48 až §51, §53, §56, §57, §59, §61, §63, §66 (změny),
  • §67 se zrušuje,
  • v části druhé hlavě V se za díl 2 vkládá díl 3 "Jistota" (§67) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53a,
  • §69, §71, §73, §77 až §81, §83 až §86, §89, §90 (změny),
  • §91 "Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §92, §97, §99, §101 až §107 (změny),
  • §108 "Zrušení soutěže o návrh" včetně nadpisu - nové znění,
  • §109, §111 (změny),
  • v části páté se hlava III (§124) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 68 zrušuje,
  • §118, §129, §135, §144, §148 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 76 - nové znění,
  • §149 (změny),
  • §150 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §155 (změny),
  • §156 "Ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §159 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení (bod 3 nabývá účinnosti dnem 15.6.2010).

 1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 3. Elektronické nástroje atestované podle dosavadních předpisů jsou zadavatelé oprávněni používat do 30. června 2011.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde v čl. II se bod 3 zrušuje.
 • Změna v §1, §24b, §25, §27 a §34 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 15.9.2010, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 15.6.2010.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.