120/2007 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
ikona P
Číslo předpisu 120/2007 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2007
Rozeslán dne 24. 5. 2007
Platnost od 24. 5. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 124/2002 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 285/2009 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4 (změny),
  • v §4 odst. 3 písm. a), b) a c), §5a odst. 1 a 3, §5c odst. 1, §16a odst. 2, §30 odst. 3 a 5, §38e, §38f odst. 1 a 2, §38g a §41m odst. 3 se slova "Evropské unie" zrušují,
  • v §4 odst. 5 písm. e) a v §5 odst. 4 písm. d) se slovo "řídící" nahrazuje slovem "řídicí",
  • v §4 odst. 5 písm. e) a v §5 odst. 4 písm. d) se slova "včetně systému řízení rizik" zrušují,
  • §4, §5 (další změny),
  • §5a, §5m, §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8b "Řídicí a kontrolní systém" včetně nadpisu,
  • §9, §11 (změny),
  • §11a "Uveřejňování informací" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a a 3b - nové znění,
  • §12 (změny),
  • vkládají se nové §12a "Kapitál" až §12c včetně nadpisu,
  • §13 - nové znění,
  • §14 (změny),
  • §15 - nové znění,
  • §17, §17a, §20, §20a, §22 (změny),
  • §24 - nové znění,
  • §25, §25a (změny),
  • vkládá se nový §25b,
  • §26, §26a až §26d (změny),
  • §26e a §26f - nové znění,
  • §26g, §26h (změny),
  • vkládají se nové §26i a §26j,
  • §34, §35, §38, §38c, §38d, §38f, §38h (změny),
  • vkládají se nové §38i a §38j,
  • §40, §41b, §41c (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení
Do 31. prosince 2007 se na banku nevztahuje §12c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po tuto dobu banka používá pro výpočet kapitálových požadavků základní přístup odpovídající dosavadním pravidlům kapitálové přiměřenosti, jehož podmínky užívání stanoví Česká národní banka vyhláškou podle §12a odst. 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu využívání tohoto základního přístupu neprovádí Česká národní banka vůči této bance přezkum a vyhodnocování stanovené v §25 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (euronovela předmětu úpravy),
  • §1a, §2a, §2b (změny),
  • §2c se zrušuje,
  • §2d, §2f, §2j, §3, §4 až §4b, §6, §7 (změny),
  • vkládají se nové §7a "Řídicí a kontrolní systém" a §7b "Uveřejňování informací" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10a a 10b,
  • §8 (změny),
  • §8a včetně poznámky pod čarou č. 12a - nové znění,
  • vkládá se nový §8b,
  • §9, §11, §22, §22a, §25a, §25b, §25d (změny),
  • §25e včetně poznámky pod čarou č. 25 - nové znění,
  • §25f (změny),
  • vkládají se nové §25g až §25j včetně poznámky pod čarou č. 26,
  • §27 - nové znění,
  • §27a až §27c (změny),
  • §27d "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27e se zrušuje,
  • §27f, §28, §28g (změny),
  • §28i - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bod 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění (euronovela předmětu úpravy),
  • §2, §6, §8 (změny),
  • §9 "Kapitál" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §9a až §9c včetně nadpisu,
  • §10, §11 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • vkládají se nové §12a až §12d včetně poznámky pod čarou č. 1a,
  • §13 až §16 (změny),
  • vkládají se nové §16a "Uveřejňování informací" a §16b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1b až 1d,
  • §17, §19, §20, §24, §25, §28, §135, §136, §151, §152 (změny),
  • vkládá se nový §152a,
  • §153 - nové znění,
  • §154, §155 (změny),
  • vkládá se nový §155a,
  • §156, §157, §176, §190, §197 (změny),
  • vkládá se nový §198a "Informace uveřejňované Českou národní bankou" včetně nadpisu,
  • §199 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. a 2. novely.

 • Změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění (euronovela předmětu úpravy),
  • §18d (změny).

Účinnost změn 1.7.2007.