199/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 199/2010 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 5. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II nabývají účinnosti dne 16.6.2010 a ustanovení části páté čl. V bodů 3, 8 a 11 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 531/1990 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 16/1993 Sb., 42/1994 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2000 Sb., 248/2000 Sb., 309/2002 Sb., 190/2004 Sb., 191/2004 Sb., 235/2004 Sb., 420/2004 Sb., 261/2007 Sb., 253/2008 Sb.
Ruší předpis 516/2005 Sb., 492/2009 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 471/2011 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a změny některých dalších zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 6. - změna s účinností od 16.6.2010
   • bod 1. - v §4 odst. 1 (změny),
   • bod 2. - v §8 odst. 1 písm. a) - změny,
   • bod 3. - v §8 odst. 1 na konci textu písmene a) - změny,
   • bod 4. - v §8 odst. 2 písm. a) - změny,
   • bod 5. - v §10 odst. 1 písm. b) - změny,
   • bod 6. - v §22 odst. 1 písm. g) bodě 4 (změny),
  • §35d (změny),
  • bod 8. - změna s účinností od 16.6.2010
   • v §36 odst. 2 na konci písmene t) - změny,
  • bod 9. - změna s účinností od 16.6.2010
   • v §36 na konci odstavce 3 (změny),
  • §38d, §38e, §38fa, §38j (změny).

ČÁST DRUHÁ - Čl. II - změna s účinností od 16.6.2010

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • nadpis §35 zní: "Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu",
  • §35 (další změny),
  • §36 (změny).
 • Změna v části padesáté druhé článku LXXXI zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde se bod 2 zrušuje.
 • Změna v §26 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Územní finanční orgány" až §4 "Generální finanční ředitelství" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • bod 3. - změna s účinností od 1.1.2012
   • v §5 odst. 1 (změny),
  • §6 (změny),
  • §7 - nové znění,
  • §7a se zrušuje,
  • bod 8. - změna s účinností od 1.1.2012
   • v §8 odst. 1 (změny),
  • §8 (další změny),
  • §9 "Finanční ředitelství" - nové znění,
  • bod 11. - změna s účinností od 1.1.2012
   • vkládá se nový §9a "Specializovaný finanční úřad" včetně nadpisu,
  • §10 "Společná ustanovení o územních finančních orgánech" a §11 "Ministerstvo" včetně nadpisů - nové znění,
  • §12 (změny),
  • §13 - nové znění,
  • §13a, §13b (změny),
  • §15 se zrušuje,
  • §15a (rozsáhlé změny),
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 9. novely.

Čl. VII - Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Vyhláška č. 492/2009 Sb., o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
 2. Vyhláška č. 516/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu.
 • Změna v §85 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 a §25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 a §43c zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z finančních úřadů na celní úřady, zahájená před finančními úřady do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí tyto finanční úřady.

 • Změna v §20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), "ČÁST PÁTÁ" - nové znění,
 • Změna v §2 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47 (změny),
  • v §80 odst. 7, §82 odst. 2, §83 odst. 4, §86 odst. 5, §88 odst. 4 a 9 a §101 odst. 1 (změny).
 • Změna v §5 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Změna v §32 a §39 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 1 až 6, 8 a 9 a části druhé čl. II, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (16.6.2010) , a části páté čl. V bodů 3, 8 a 11, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.