ikona Pikona R
215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
215/2004 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
ikona P
Číslo předpisu 215/2004 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Pr. př. je v úplném znění 179/2009 Sb.
Novelizuje předpis 130/2002 Sb.
Ruší předpis 59/2000 Sb., 435/2000 Sb.
Novelizován předpisem 109/2009 Sb., 236/2012 Sb., 104/2017 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 417/2021 Sb.
Prováděn předpisem 207/2005 Sb., 465/2009 Sb., 298/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
Tento zákon upravuje výkon státní správy vykonávané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči Úřadu, jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.
Tento zákon dále upravuje některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství při postupu podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Tento zákon se nepoužije ve vztahu k veřejné podpoře poskytované do oblasti zemědělství a rybolovu.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
  2. Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podpoře a výzkumu.

  • V zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, se část třetí zrušuje.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.