ikona Pikona R
318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
318/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 318/2015 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2015
Rozeslán dne 7. 12. 2015
Platnost od 7. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2 nabývají účinnosti dne 10.12.2015.
Novelizuje předpis 451/1991 Sb., 154/1994 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 133/2000 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 348/2005 Sb., 273/2008 Sb., 262/2011 Sb., 256/2013 Sb.
Novelizován předpisem 456/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §4, §5, §6, §7, §8, §8b, §10 až §10b (změny),
  • vkládá se nový §10c včetně poznámky pod čarou č. 28,
  • §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13 až §13b, §14, §15 až §17ca, §23a (změny),
  • vkládá se nový §23c.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • v §2 odst. 5, §5 odst. 2 úvodní části ustanovení a v §10 odst. 2 písm. b) se slovo "udělením" zrušuje,
  • §3, §3a, §4, §4a (změny),
  • v §5 odst. 2 písm. a), §6 odst. 1 větě druhé a v §7 odst. 4 se slova "udělením podle §4 odst. 1 písm. d)" zrušují,
  • §8, §8a, §10, §11, §12, §14, §16, §16a, §17, §17a, §17b, §18, §18a, §23a, §24b, §24c, §26 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2016, bod 2 - s účinností od 10.12.2015

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §11 (změny),
  • §12 „Cestovní pas“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §17 (změny),
  • §19 „Místo podání žádosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §20, §21, §21a (změny),
  • §21b „Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §22, §29, §29a, §30, §30a, §34a (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2016, body 2 až 4 - s účinností od 10.12.2015

 • Změna v zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §9a.
 • Změna v §13 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
 • Změna v §61, §61a a §77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2016, bod 2 - s účinností od 10.12.2015

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §98a, §111 (změny),
  • §112 se zrušuje,
  • Pod číselné označení §113 se vkládá nadpis, který zní: "Cizinecký pas",
  • §113, §115, §158, §158b (změny).

Čl. XII - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2016, bod 2 - s účinností od 10.12.2015

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v položce 2, 3, 8, 115, 157 a 158.
 • Změna v §134 a §134a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části první zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §11a „Využívání údajů z informačních systémů“ včetně nadpisu.
 • Změna v §66 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
 • Změna v zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, kde se vkládá nový §7a „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.
 • Změna v §32 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Účinnost změn dnem 1.1.2016, s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 10.12.2015.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.