ikona Pikona R
468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 468/2011 Sb.
Částka 160
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 634/1992 Sb., 101/2000 Sb., 231/2001 Sb., 480/2004 Sb., 127/2005 Sb., 235/2006 Sb.
Novelizován předpisem 110/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §5, §6, §9, §10 (změny),
  • §11 "Zvláštní povinnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12 až §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a včetně poznámky pod čarou č. 54,
  • §17 až §19 (změny),
  • vkládají se nové §19a "Změna držitele oprávnění a pronájem práva plynoucího z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů" a §19b "Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely" včetně nadpisů,
  • §20 "Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů" a §21 "Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 57a a 55 - nové znění,
  • §22, §22b, §22c, §23, §24 (změny),
  • §25 "Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 56 - nové znění,
  • §26, §27, §29, §30, §32 až §34 (změny),
  • §35 "Přístup k telefonním číslům a službám elektronických komunikací" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36, §38 až §41 (změny),
  • §42 "Veřejné telefonní automaty a jiné obdobné technické prostředky umožňující přístup k veřejně dostupné telefonní službě" včetně nadpisu - nové znění,
  • §43 (změny),
  • §44 "Doplňkové služby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45, §46 (změny),
  • §51 "Analýza relevantních trhů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §52 až §55, §57, §58, §61, §62 (změny),
  • §63 "Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací" včetně nadpisu - nové znění,
  • §64 "Vyúčtování ceny, reklamace" včetně nadpisu - nové znění,
  • §65, §66 (změny),
  • §69 - nové znění,
  • vkládají se nové §69a a §69b,
  • §71, §74 až §76 (změny),
  • §77 se zrušuje,
  • §78, §79, §82 až §84 (změny),
  • §85 "Zpřístupnění účastnického vedení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §86 (změny),
  • v části první hlavě IV se doplňuje díl 6 "Funkční a dobrovolná separace" (§86a, §86b) včetně nadpisu,
  • §87 až §91, §95, §96 (změny),
  • §98 "Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací" a §99 "Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů" včetně nadpisů - nové znění,
  • §100, §104, §107, §108, §114 až §117 (změny),
  • §118 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" až §120 včetně nadpisů - nové znění,
  • §121 se zrušuje,
  • §122 "Vztah ke správnímu řádu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §124, §127, §129 (změny),
  • §131 "Konzultace s Komisí a jinými členskými státy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §134 - nové znění,
  • §134a (změny),
  • §135 se zrušuje,
  • §150 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

 • Změna zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a.
 • Změna v §23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §21 a §45 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 55 a 56 zrušují.
  • v čl. VII se slova "s výjimkou čl. I bodu čl. 26, 55 a 56, které nabývají" nahrazují slovy"s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá".

Účinnost změn 1.1.2012.