ikona Pikona R
456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 456/2016 Sb.
Částka 183
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2016
Rozeslán dne 29. 12. 2016
Platnost od 29. 12. 2016
Účinnost od 1. 6. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II body 1 až 3 a čl. XII a XIII nabývají účinnosti 29.12.2016.
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 133/2000 Sb., 221/2003 Sb., 111/2009 Sb., 424/2010 Sb., 318/2015 Sb.
Novelizován předpisem 269/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Změny provedené tímto zákonem nabývají účinnosti až 1.6.2017, z tohoto důvodu prozatím odkazujeme na úplný text této novely. Výjimky, které nabývají účinnosti dříve, tj. 29.12.2016, jsou popsány v této stručné rešerši.
Změny:

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2016 - Čl. I.
  • Body 1. až 3. - změny s účinností od 29.12.2016
   • Bod 1. - v §3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova "; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle §10 odst. 1".
   • Bod 2. - v §8 odst. 10 se na konci textu písmene f) doplňují slova "nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem".
   • Bod 3. - v §10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu".
 • Změna v §77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.6.2017 - Čl. III.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2017 - Čl. V.
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.6.2017 - Čl. VII.
 • Změna zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.6.2017 - Čl. VIII.
 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.6.2017 - Čl. X.

Čl. XII - změny s účinností od 29.12.2016

 • Změna zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • V části osmé čl. VIII se bod 2 zrušuje.
  • V části osmé čl. IX se bod 3 zrušuje.
  • V části devatenácté čl. XXI se slova "ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017," zrušují.

Čl. XIII - změny s účinností od 29.12.2016

 • Změna v části druhé zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, kde se v čl. IV bod 1 zrušuje.

Účinnost změn prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (1.6.2017), s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a čl. XII a XIII, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (29.12.2016).