Právní předpisy zrušené během posledních sedmi dnů

Právní předpisy zrušené během posledních sedmi dnů
4/2019 Sb. m. s.4/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
ikona R 

217/2015 Sb.217/2015 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
ikona R 

150/2015 Sb.150/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
ikona R 

249/2013 Sb.249/2013 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
ikona R 

56/2013 Sb.56/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
ikona R 

47/2010 Sb. m. s.47/2010 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
ikona R 

465/2009 Sb.465/2009 Sb. - Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
ikona R 

71/2009 Sb.71/2009 Sb. - Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
ikona R 

275/2007 Sb.275/2007 Sb. - Sdělení o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států EU a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států EU a institucí a orgánů, které je vydávají
ikona R 

133/2007 Sb.133/2007 Sb. - Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.
ikona R 

489/2004 Sb.489/2004 Sb. - Sdělení o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a orgánů, které je vydávají
ikona R 

287/2004 Sb.287/2004 Sb. - Sdělení, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a institucí a orgánů, které je vydávají
ikona R 

124/1995 Sb.124/1995 Sb. - Sdělení o Smlouvě mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
ikona R