Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech

Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech
309/2020 Sb.309/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
ikona R 

308/2020 Sb.308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ikona R 

307/2020 Sb.307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ikona R 

306/2020 Sb.306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
ikona R 

305/2020 Sb.305/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
ikona R 

304/2020 Sb.304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

303/2020 Sb.303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

302/2020 Sb.302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
ikona R 

301/2020 Sb.301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
ikona R 

300/2020 Sb.300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

299/2020 Sb.299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

298/2020 Sb.298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
ikona R 

297/2020 Sb.297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

296/2020 Sb.296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona R 

295/2020 Sb.295/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

294/2020 Sb.294/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

293/2020 Sb.293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

292/2020 Sb.292/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
ikona R 

291/2020 Sb.291/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
ikona R 

290/2020 Sb.290/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
ikona R 

289/2020 Sb.289/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
ikona R 

287/2020 Sb.287/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
ikona R 

286/2020 Sb.286/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení §67 odst. 2, eventuálně §67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

281/2020 Sb.281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

280/2020 Sb.280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
ikona R 

279/2020 Sb.279/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

278/2020 Sb.278/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
ikona R 

277/2020 Sb.277/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

276/2020 Sb.276/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 IV, CPI %
ikona R 

275/2020 Sb.275/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 IV, FIX %
ikona R 

274/2020 Sb.274/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
ikona R 

273/2020 Sb.273/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

271/2020 Sb.271/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
ikona R 

269/2020 Sb.269/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

267/2020 Sb.267/2020 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
ikona R 

259/2020 Sb.259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
ikona R 

258/2020 Sb.258/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

257/2020 Sb.257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
ikona R 

253/2020 Sb.253/2020 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
ikona R 

252/2020 Sb.252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
ikona R 

251/2020 Sb.251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem financí
ikona R 

250/2020 Sb.250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
ikona R 

246/2020 Sb.246/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

245/2020 Sb.245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
ikona R 

244/2020 Sb.244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
ikona R 

242/2020 Sb.242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
ikona R 

241/2020 Sb.241/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ikona R 

240/2020 Sb.240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ikona R 

238/2020 Sb.238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

218/2020 Sb.218/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
ikona R 

184/2020 Sb.184/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2040, 1,50 %
ikona R 

183/2020 Sb.183/2020 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona R 

182/2020 Sb.182/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

175/2020 Sb.175/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2022, 0,10 %
ikona R 

171/2020 Sb.171/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
ikona R 

169/2020 Sb.169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
ikona R 

167/2020 Sb.167/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

163/2020 Sb.163/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

148/2020 Sb.148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

147/2020 Sb.147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

115/2020 Sb.115/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

102/2020 Sb.102/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 III, 1,30 %
ikona R 

101/2020 Sb.101/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 III, CPI %
ikona R 

100/2020 Sb.100/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026 III, FIX %
ikona R 

95/2020 Sb.95/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
ikona R 

94/2020 Sb.94/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
ikona R 

93/2020 Sb.93/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

92/2020 Sb.92/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R 

91/2020 Sb.91/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
ikona R 

66/2020 Sb.66/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
ikona R 

65/2020 Sb.65/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2031, 1,20 %
ikona R 

63/2020 Sb.63/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
ikona R 

62/2020 Sb.62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
ikona R 

40/2020 Sb.40/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

38/2020 Sb.38/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020 - 2025, 1,25 %
ikona R 

37/2020 Sb.37/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona R 

30/2020 Sb.30/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení §18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

23/2020 Sb. m. s.23/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
ikona R 

22/2020 Sb. m. s.22/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
ikona R 

27/2020 Sb.27/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
ikona R 

21/2020 Sb. m. s.21/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
ikona R 

20/2020 Sb. m. s.20/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
ikona R 

26/2020 Sb.26/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
ikona R 

19/2020 Sb. m. s.19/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
ikona R 

23/2020 Sb.23/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ikona R 

14/2020 Sb. m. s.14/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
ikona R 

19/2020 Sb.19/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
ikona R 

13/2020 Sb. m. s.13/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
ikona R 

12/2020 Sb. m. s.12/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
ikona R 

11/2020 Sb. m. s.11/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
ikona R 

10/2020 Sb. m. s.10/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
ikona R 

15/2020 Sb.15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
ikona R 

13/2020 Sb.13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
ikona R 

9/2020 Sb. m. s.9/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
ikona R 

8/2020 Sb. m. s.8/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
ikona R 

11/2020 Sb.11/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ikona R 

7/2020 Sb. m. s.7/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
ikona R 

6/2020 Sb. m. s.6/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
ikona R 

9/2020 Sb.9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ikona R 

8/2020 Sb.8/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
ikona R