155/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
ikona P
Číslo předpisu 155/2010 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 8. 2010
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 64/1986 Sb., 61/1988 Sb., 505/1990 Sb., 455/1991 Sb., 634/1992 Sb., 22/1997 Sb., 156/2000 Sb., 458/2000 Sb.
Ruší předpis 69/2004 Sb., 380/2006 Sb., 381/2006 Sb., 382/2006 Sb., 383/2006 Sb., 16/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Změny:

 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §8a, §10 (změny),
  • §14 včetně poznámek pod čarou č. 11b a 11c se zrušuje,
  • §23, §24 (změny).
 • Změna v §40a, §52 a §55 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 (změny),
  • §5a se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje,
  • §6, §9 (změny).
 • Změna v §11 a §16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §9 (změny),
  • §9a "Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13, §14, §19 (změny),
  • §20 se zrušuje,
  • §23 (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. Správní řízení ve věci pověření subjektu jako střediska kalibrační služby, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
 2. Dosavadní pověření subjektů jako střediska kalibrační služby se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušují.
 3. Kalibrace měřidel, provedené středisky kalibrační služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou nadále platné.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6 (změny),
  • §6a se zrušuje,
  • §10, §14, §21, §31 (změny),
  • §31a se zrušuje,
  • v §45 odst. 2 písm. a) a c), §45 odst. 3 písm. a), §47 odst. 2 písm. a), §47 odst. 3 písm. a) a v §60 odst. 2 písm. a) se slovo "jinak" zrušuje,
  • §45 (další změny),
  • §46 až §49, §56 až §58, §60, §61 (změny),
  • §62 - nové znění,
  • §63 (změny),
  • vkládá se nový §63a,
  • §71, §73a (změny),
  • v příloze č. 2, č. 3 a č. 5 (rozsáhlé změny).

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 1. Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
 2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů", musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.
 3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti "Ostraha majetku a osob" nebo "Služby soukromých detektivů", musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (zákon o střelných zbraních).
 • Změna v §11 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

ČÁST DESÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XII
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva.
 2. Vyhláška č. 69/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton.
 3. Vyhláška č. 380/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry.
 4. Vyhláška č. 381/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na snímače teploty používané jako součást stanoveného měřidla.
 5. Vyhláška č. 382/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže.
 6. Vyhláška č. 383/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 oC a lepším, používané státními kontrolními orgány.

Účinnost změn 1.8.2010.