41/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 41/2004 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 2. 2004
Platnost od 5. 2. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části desáté nabývá účinnosti dnem 5.2.2004.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 199/1994 Sb., 93/1998 Sb., 219/2000 Sb., 256/2000 Sb., 39/2001 Sb., 130/2002 Sb., 211/2002 Sb., 320/2002 Sb., 517/2002 Sb.
Anotace

Změny některých dalších zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách.

 • Změna v Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce č. 62.
 • Změna zákona č. 93/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony, kde se čl. I zrušuje.
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), kde se část čtvrtá (§18) zrušuje.
 • Změna zákona č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, kde se část pátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), kde se část druhá (§42) zrušuje.
 • Změna zákona č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část sedmdesátá druhá zrušuje.
 • Změna v §12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Změna zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, kde se část čtvrtá (§4) zrušuje.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
  "v) zakázky zadávané podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice.".
  (Účinnost této změny dnem 5.2.2004).

Účinnost změn prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona (1.5.2004), s výjimkou části desáté (změna zákona č. 199/1994 Sb.), která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (5.2.2004).