29/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 29/2007 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2007
Rozeslán dne 20. 2. 2007
Platnost od 20. 2. 2007
Účinnost od 20. 2. 2007
Novelizuje předpis 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 586/1992 Sb., 108/2006 Sb., 135/2006 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 2. č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím,
 3. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a
 4. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Změny:

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  Změny v ustanoveních:
  • §34, §60 (změny),
  • vkládá se nový §60a "Intervenční centra" včetně nadpisu,
  • §72, §88, §116, §120 (změny).
 • Změna v zákoně č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, kde se části čtvrtá (změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) a pátá (změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení) zrušují.
 • Změna v §4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu doplňují slova "příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách4k),".

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. III se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2007.

 • Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §73 (změny),
  • §74a a §74b včetně nadpisu nad §74a a poznámky pod čarou č. 50a se zrušují.

Účinnost změn 20.2.2007.