409/2006 Sb. - Nález ÚS ze dne 20.6.2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 409/2006 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 20. 6. 2006
Rozeslán dne 18. 8. 2006
Platnost od 18. 8. 2006
Účinnost od 18. 8. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu II. nálezu nabývá účinnosti dne 30.6.2007.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 252/1997 Sb., 85/2004 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu ČR.
Ústavní soud rozhodl dne 20. června 2006 v plénu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánkova, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická o návrhu skupiny poslanců a skupiny senátorů Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění platném dne 22.7.2004, a to konkrétně na zrušení ustanovení §2e odst. 1 písm. c) a d), dále zrušení vět "Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podnikání a která je v pracovněprávním vztahu k zemědělskému podnikateli." v ustanovení §2e odst. 1, zrušení celých ustanovení §2e odst. 3 a 5, §2f odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. c), zrušení slov „a c)" v ustanovení §2f odst. 4 písm. c) a zrušení celého §2f odst. 8, jakož i o návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění platném dne 22.7.2004, konkrétně na zrušení věty „Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" v čl. II bodu 1 a na zrušení čl. II bodu 2 zákona č. 85/2004 Sb.,

takto:

  1. Ustanovení §2e odst. 1 písm. c), §2e odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  2. Ustanovení §2e odst. 1 písm. d), §2f odst. 2 písm. b) a §2f odst. 3 písm. c), slova „a c)" v ustanovení §2f odst. 4 písm. c) a §2f odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem 30.6.2007.
  3. Článek II bod 2 zákona č. 85/2004 Sb. se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  4. Návrh na zrušení vět „Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podnikání a která je v pracovněprávním vztahu k zemědělskému podnikateli." obsažených v ustanovení §2e odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jakož i návrh na zrušení ustanovení §2e odst. 3 téhož zákona se zamítají.
  5. Návrh na zrušení věty „Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" v článku II bodu 1 zákona č. 85/2004 Sb. se zamítá.

Účinnost změn 18.8.2006 s výjimkou uvedenou v bodu II. nálezu, který nabývá účinnosti dnem 30.6.2007.