441/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 441/2005 Sb.
Částka 154
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 9. 2005
Rozeslán dne 10. 11. 2005
Platnost od 10. 11. 2005
Účinnost od 10. 11. 2005
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 97/1996 Sb., 252/1997 Sb., 256/2000 Sb., 147/2002 Sb., 85/2004 Sb., 235/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a novela některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2a až §2c, §2e až §2g (změny),
  • vkládá se nový §2i "Pěstování geneticky modifikované odrůdy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4al a 4am,
  • §3, §3a (změny),
  • §3f se zrušuje,
  • §3g "Aktualizace evidence půdy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §3h, §3i, §4, §4a, §5 (změny),
  • Příloha se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedený v evidenci, který nemá přiděleno identifikační číslo, sdělí ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rodné číslo za účelem aktualizace evidence. Ministerstvo je povinno nakládat s tímto údajem podle zvláštního právního předpisu upravujícího evidenci obyvatel a rodných čísel.
 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uvede evidenci zemědělského podnikatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s tímto zákonem.
 3. Řízení o aktualizaci evidence půdy podle §3g zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v části první článku II bodu 1. zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se ve větě první za slova "za zemědělského podnikatele" vkládají slova "k provozování zemědělské výroby", ve větě druhé za středníkem se slova "pro účely nemocenského a důchodového pojištění a zdravotního pojištění" zrušují a slova "osobu podnikající v zemědělství" se nahrazují slovy "zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona" a na konci tohoto bodu se doplňuje věta, která zní: "Pokud samostatně hospodařící rolník nehodlá provozovat zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.".
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4, §6a, §7, §11, §11a, §11c až §11g (změny),
  • vkládá se nový §11j "Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství",
  • §12, §12a, §13 (změny),
  • vkládá se nový §13b.
 • Změna v §2, §3, §6 a §11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 "Ministerstvo zemědělství" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá nový §7a "Státní zemědělský intervenční fond" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 6a.
 • Změna v §25, §34 a §40 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje položka s číselným kódem harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží "06022090" a názvem zboží "stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy".

ČÁST OSMÁ novely - Zmocnění k vydání úplného znění zákonů
Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 10.11.2005.