261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
ikona P
Číslo předpisu 261/2014 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 12. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 15 až 35 nabývají účinnosti dne 1.2.2015 a ustanovení čl. IV nabývá účinnosti dne 19.11.2014.
Novelizuje předpis 38/2004 Sb., 254/2004 Sb., 284/2009 Sb.
Novelizován předpisem 370/2017 Sb., 170/2018 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti finančního trhu.
Změny:

 • Změna zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §2, §3, §19, §20 (změny),
  • v části druhé hlavě III se díl 4 (§45) včetně nadpisu zrušuje,
  • §52e, §58, §75, §77 (změny),
  • Body 15. až 35. - změny s účinností od 1.2.2015
   • 15. V §82 písm. c) se číslo "106" nahrazuje číslem "98a".
   • 16. V §95 odst. 1 větě první se slovo "písemně" zrušuje.
   • 17. V části čtvrté hlavě I dílu 4 se na konci nadpisu oddílu 1 doplňují slova "a jeho odvolání".
   • 18. Vkládá se nový §98a.
   • 19. V §103 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "byly peněžní prostředky odepsány" nahrazují slovy "byla částka platební transakce odepsána".
   • 20. §106 "Odvolání platebního příkazu" včetně nadpisu - nové znění.
   • 21. V nadpisu pod označením §109 se slova "připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce" nahrazují slovy "provedení platební transakce poskytovatelem plátce".
   • 22. V §109 odst. 1 se slova "peněžní prostředky byly připsány" nahrazují slovy "částka platební transakce byla připsána".
   • 23. V nadpisu pod označením §110 se slova "připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce" nahrazují slovy "provedení platební transakce poskytovatelem příjemce".
   • 24. V nadpisu pod označením §111 se za slovo "Lhůta" vkládají slova "pro provedení".
   • 25. V §111 větě druhé se slova "peněžní prostředky připsány" nahrazují slovy "částka platební transakce připsána" a slovo "dány" se nahrazuje slovem "dána".
   • 26. §112 "Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet" včetně nadpisu - nové znění.
   • 27. §114 "Den valuty" včetně nadpisu - nové znění.
   • 28. V §117 odst. 1 a 6 se slova "řádně a včas" zrušují.
   • 29. V §117 odst. 4 písm. a) se slova "k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo" nahrazují slovy "poskytovatel plátce provedl platební transakci správně".
   • 30. V §117 odst. 5 písm. a) se slova "k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo" nahrazují slovy "poskytovatel příjemce provedl platební transakci správně".
   • 31. V §119 odst. 2 větě první se slova "nesprávně provedené" zrušují.
   • 32. V §120 odstavec 2 - nové znění.
   • 33. §121 "Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce" včetně nadpisu - nové znění.
   • 34. V §123 se slova "oddílu 2 dílu 5" nahrazují slovy "dílech 4 a 5".
   • 35. V §124c větě druhé se slova "o vydání elektronických peněz" nahrazují slovy "mezi vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze".
  • §132 (změny),
  • §133 - nové znění,
  • vkládá se nový §133a,
  • §134, §135a, §135d, §135e, §142 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení >>

 • Změna v §1 až §4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - změny s účinností od 19.11.2014

 • Změna zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2, §3 (změny),
  • vkládají se nové §21a "Informace poskytované klientovi a pojistníkovi" až §21d včetně nadpisů.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.12.2014), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.2.2015), a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (19.11.2014).