ikona Pikona R
470/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
470/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 470/2011 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2011
Rozeslán dne 30. 12. 2011
Platnost od 30. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 140, 141, 145 a 146 a čl. VIII bodů 29, 30, 34 a 35 nabývají účinnosti dne 1.1.2013.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 87/1995 Sb., 155/1995 Sb., 221/1999 Sb., 361/2003 Sb., 435/2004 Sb., 187/2006 Sb., 305/2008 Sb.
Ruší předpis 366/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §5, §6, §8, §10, §14 až §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17a - nové znění,
  • §17 až §19, §28, §32, §36, §39, §42 (změny),
  • §50 - nové znění,
  • §55 až §57, §59, §61 (změny),
  • §62 "Povinnosti zaměstnavatele a zařízení závodní preventivní péče" včetně nadpisu - nové znění,
  • §63 až §65, §68, §69, §75 (změny),
  • vkládá se nový §75a,
  • §76, §82, §84, §92, §94, §101, §103 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 50 - nové znění,
  • §108, §110, §114, §115, §116, §117, §122, §124, §125, §128, §129, §131, §133, §136 (změny),
  • vkládá se nový §137a,
  • §138 (změny),
  • vkládá se nový §138a,
  • §139, §143, §145, §147 (změny),
  • §148 se zrušuje,
  • §149, §153, §155, §158, §162 (změny),
  • bod 140. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §162 odst. 2 písm. a) se slova ", jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem nemocenského pojištění" zrušují,
  • bod 141. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §162 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: "pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.".
  • §162 (další změny),
  • bod 145. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §162 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
    "f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.".
  • bod 146. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §162 se doplňuje odstavec 5,
  • §165, §167 (změny),
  • vkládají se nové §167c "Organizační složka zahraniční právnické osoby" a §167d včetně nadpisu,
  • §180 se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů, se zrušuje.

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1f a 1g se zrušují,
  • §5 (změny),
  • §5a - nové znění,
  • §5b, §5c, §7, §8, §9, §12, §14a, §14c, §15a, §16, §17, §19, §23b, §25 (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2012 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li se dále jinak.
 2. U osob samostatně výdělečně činných uvedených v §9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. se pro stanovení vyměřovacího základu do základu daně (dílčího základu daně) ze samostatné výdělečné činnosti započítávají též odměny za užití téhož díla dosažené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009.
 3. Ustanovení §5b odst. 1 věty poslední a §5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti již za rok 2011.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §5, §6, §8, §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §11, §12, §16, §27, §34, §38, §40, §49, §52, §58, §59, §64, §65 (změny).

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se hodnotí podle právních předpisů účinných před tímto dnem.
 2. Vznikl-li nárok na sirotčí důchod po osobě uvedené v §52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nárok na tento důchod zachován ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i když tato osoba není uvedena v §52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Nároky na sirotčí důchod po osobách uvedených v §52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž podmínky byly splněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ale nezakládaly nárok před tímto dnem, se posuzují podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; sirotčí důchod se v těchto případech přizná nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně pro nároky na sirotčí důchody v případě, kdy podmínka uvedená v čl. VI bodě 26 byla splněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 73d - nové znění,
  • §11b, §14 (změny),
  • §16b "Posudkové komise ministerstva" včetně nadpisu - nové znění,
  • §35a, §36 (změny),
  • §36b se zrušuje,
  • §37, §38, §39a, §40a, §41, §42, §48, §82, §83a, §88, §118a, §123e (změny),
  • bod 29. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §123e odst. 2 písm. a) se slova ", jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem sociálního zabezpečení" zrušují.
  • bod 30. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §123e na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: "pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.".
  • §123e (další změny),
  • bod 34. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §123e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
    "f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.".
  • bod 35. - změny s účinností od 1.1.2013
   • v §123e se doplňuje odstavec 5.
 • Změna v §22 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §68 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
 • Změna v §124 odst. 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna v §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.
 • Změna v §299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v čl. IV zákona č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se bod 4 zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 140, 141, 145 a 146 a čl. VIII bodů 29, 30, 34 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.