ikona Pikona R
198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
ikona P
Číslo předpisu 198/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2008
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 1.12.2009.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 143/1992 Sb., 349/1999 Sb., 363/1999 Sb., 37/2004 Sb.
Novelizován předpisem 199/2009 Sb., 89/2012 Sb., 332/2014 Sb., 365/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech
  1. práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
  2. přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  3. pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
  4. členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
  5. členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,
  6. sociálního zabezpečení,
  7. přiznání a poskytování sociálních výhod,
  8. přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
  9. přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
  10. přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.
 2. Tento zákon se nevztahuje na právní vztahy související s úpravou podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na území České republiky.
 3. Fyzická osoba má právo v právních vztazích, na které se vztahuje tento zákon, na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována.

Účinnost 1.9.2009.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.12.2009).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §8, §15 (změny),
  • vkládá se nový §21b.

Změny dalších zákonů s účinností od 1.9.2009.

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §133a včetně poznámek pod čarou č. 56b, 56c a 56d - nové znění.
 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §13a "Zásada rovného zacházení"včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a.
 • Změna v §13a zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

§18 - Přechodné ustanovení
Ministerstvo financí na základě informací podle §13a odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, získaných nejdříve ke dni 1. dubna 2012, přezkoumá oprávněnost používání rozdílnosti pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění a výsledky tohoto přezkumu sdělí Komisi Evropských společenství nejpozději do 21. prosince 2012.

Účinnost změn prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.9.2009), s výjimkou části druhé (změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv), která nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.12.2009).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.