527/2006 Sb. - Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 527/2006 Sb.
Částka 171
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 11. 2006
Rozeslán dne 6. 12. 2006
Platnost od 6. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Příloha č. 4 nabývá účinnosti dne 1.7.2007.
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 104/1997 Sb.
Ruší předpis 571/2004 Sb., 457/2005 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 323/2007 Sb., 14/2009 Sb., 483/2009 Sb., 333/2010 Sb., 356/2011 Sb., 435/2012 Sb.
Zrušen předpisem 470/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a změna vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví

 1. u časového poplatku:
  1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění,
  2. vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
  3. díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku a způsob jeho umístění ve vozidle.
 2. u mýtného:
  1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
  2. další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
  3. výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
  4. způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
  5. způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
  6. způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
  7. druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného.

  Účinnost dnem 1.1.2007, s výjimkou přílohy č. 4, která nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.

  Zrušovací ustanovení
  Vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb., se zrušuje.
  ČÁST DRUHÁ
  Změna vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

  1. Část šestá (§37, §38) se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
  2. Příloha č. 4 se zrušuje.

  Účinnost změn 1.1.2007.