55/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 55/2017 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 18. 3. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 219/2000 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 40/2009 Sb., 418/2011 Sb., 104/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §70, §98, §101 (změny),
  • vkládá se nový §102a „Zabrání části majetku“ včetně nadpisu,
  • §103, §104, §135, §227 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §7a,
  • §8, §8d, §11, §30, §33, §34 (změny),
  • v §34 odst. 1 větě druhé, §37 odst. 1, §198 odst. 2 a v §215 odst. 1 se slova "zákonný zástupce" nahrazují slovem "opatrovník",
  • §36, §36a, §37, §41, §42, §45, §47, §50, §51b, §65 (změny),
  • v části první hlavě čtvrté oddílu čtvrtém se vkládá nový pododdíl 1 „Společné ustanovení“ (§77b) včetně nadpisu,
  • §78 „Povinnost k předložení nebo vydání věci“ a §79 „Odnětí věci“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §79a „Zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti“ až §79g „Zajištění náhradní hodnoty“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §80 až §81a, §85, §130, §137 (změny),
  • v §143 odst. 1, §248 odst. 2 a v §265e odst. 2 se slova "zákonnému zástupci" nahrazují slovem "opatrovníku",
  • v §144 odst. 3, §250 odst. 3 a v §280 odst. 4 se slova "zákonným zástupcem" nahrazují slovem "opatrovníkem",
  • §146a (změny),
  • v §158 odst. 5 a v §233 odst. 1 se za slova "zákonného zástupce" vkládají slova "nebo opatrovníka",
  • §163a, §173, §178, §196 (změny),
  • v §196 odst. 1 větě třetí a v §230 odst. 3 se za slovo "věci" vkládají slova "nebo části majetku",
  • §239, §239a, §246, §247, §257, §278, §308, §314e (změny),
  • vkládají se nové §358a „Výkon zabrání části majetku“ a §358b „Zajištění výkonu zabrání části majetku“ včetně nadpisů.
 • Změna v §16 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Změna zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §20, §21 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §43, §44, §46, §54, §60, §64, §67, §72 (změny),
  • vkládá se nový §72a „Lhůta pro podání opravného prostředku a jeho zpětvzetí“ včetně nadpisu,
  • §88a, §91, §95a (změny).
 • Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §5 „Zjišťování movitých věcí“ a §6 „Nakládání se zjištěnými movitými věcmi“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §7, §8, §10 (změny).
 • Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §26a „Zabrání části majetku“ včetně nadpisu.
 • Změna v §9, §14, §47, §226, §278 a §292 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.