539/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 539/2004 Sb.
Částka 184
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 22. 10. 2004
Platnost od 22. 10. 2004
Účinnost od 1. 11. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3, 8, 9, 10, 11 a 12 nabývají účinnosti dne 1.1.2005.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 169/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 540/2004 Sb., 253/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §9a "Předběžné otázky v působnosti Soudního dvora",
  • §11 (změny),
  • bod 3. - změny s účinností dnem 1.1.2005.
   • V §12 odst. 2 větě druhé se spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova "a v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace".
  • §12 odst. 2, §33, §36 (změny),
  • body 8. až 12. - změny s účinností dnem 1.1.2005.
   • bod 8.
    V §158b odst. 1 se za slova "jejím ředitelem," vkládají slova "a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem,".
   • bod 9.
    V §161 odst. 3 větě první se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "Bezpečnostní informační služby" se vkládají slova "a příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace".
   • bod 10.
    V §161 odst. 3 větě druhé se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "Bezpečnostní informační služby" se vkládají slova "a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace".
   • bod 11.
    V §161 odst. 4 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "Bezpečnostní informační služby" se vkládají slova "nebo příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace".
   • bod 12.
    V §179a odst. 3 se slova "příslušníků Policie České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby" nahrazují slovy "příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace".
  • §224, §255, §266a, §267, §268 (změny),
  • §327 - nové znění,
  • V části čtvrté hlava dvacátá pátá (úprava extradičního řízení od §375 až §460) včetně nadpisu - nové znění; dosavadní §385 až §392 se označují jako §461 až §471.
   Poznámka:
   Novela přináší zcela novou úpravu extradičního řízení a novou podrobnou úpravu evropského zatýkacího rozkazu.

Čl. II - Přechodná ustanovení k části první (novely)

 1. Řízení o vydání do ciziny zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle oddílu druhého hlavy dvacáté páté, ve znění tohoto zákona.
 2. Ustanovení oddílu třetího hlavy dvacáté páté se nepoužijí pro trestné činy spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V těchto případech se postupuje podle ustanovení oddílu druhého hlavy dvacáté páté, ve znění tohoto zákona.
 3. Ustanovení §403 až §422 se nepoužijí pro předání osob z Francouzské republiky pro trestné činy spáchané před 1. listopadem 1993 a pro předání osob z Italské republiky a Rakouské republiky pro trestné činy spáchané před 7. srpnem 2002. V těchto případech se postupuje podle ustanovení §383 až §390.
 • Změna v §16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
 • Změna v §14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §9 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • Změna v §3 odst. 1 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Účinnost změn prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona (1.11.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 8, 9, 10, 11 a 12, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.