117/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
ikona P
Číslo předpisu 117/2006 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 438/2004 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
Změny:

 • Změna v §17, §40 a §41 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3a, §3b (změny),
  • §3c včetně poznámky pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §14 (změny).
 • Změna v zákoně č. 438/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
  č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v čl. VI bod 4 zrušuje a v bodě 5 e slova "a bodu 4 písm. b)" zrušují.
 • Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §7a, §8 (změny),
  • §14 "Ředitelé" včetně nadpisu - nové znění,
  • §15 - nové znění,
  • §18, §20, §21, §24a (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Výkon funkce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen "Pojišťovna"), který vykonává tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Do doby zvolení nového ředitele Pojišťovny vykonává funkci ředitele vedoucí zaměstnanec Pojišťovny, kterého výkonem této funkce pověří Správní rada Pojišťovny.
 2. Funkční období členů orgánů Pojišťovny, kteří vykonávají funkci člena orgánu Pojišťovny ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.
 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §9a,
  • §10 - nové znění,
  • §15 - nové znění,
  • §22, §22a, §22b (změny).

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Pokud zdravotní pojišťovna zaplatila do Zajišťovacího fondu podle §22a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příspěvek za rok 2005 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je Zajišťovací fond povinen tento příspěvek zdravotní pojišťovně vrátit do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.4.2006.