234/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 234/2006 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 182/1993 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb., 22/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a
 6. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 - nové znění,
  • §4, §5, §12, §21 až §23 (změny),
  • §24 - nové znění,
  • §29, §61, §67 až §69 (změny),
  • §75 - nové znění,
  • §84, §89, §91, §98, §105, §111, §120 (změny),
  • v části první hlava VI "DOZOR" (§123 až §128) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37 - nové znění,
  • v části první se vkládá nová hlava VII "KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI" (§129 až §129c) včetně nadpisu; dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VIII,
  • §143 až §145 se zrušují.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, body 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §30, §64b, §67, §69 (změny),
  • §69a včetně poznámky pod čarou č. 22e - nové znění,
  • Hlava VI "DOZOR" (§81 až §85) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25 - nové znění,
  • vkládá se nová hlava VII "KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI" (§86 až §89) včetně nadpisu; dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII až X,
  • Hlava IX se zrušuje,
  • Hlava X se označuje jako hlava IX.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. IV, body 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §31, §32, §45, §50, §67, §88 (změny),
  • v části první hlava X "DOZOR" (§106 až §112) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 - nové znění,
  • v části první se vkládá nová hlava XI "KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI" (§113 až §116) včetně nadpisu; dosavadní hlava XI se označuje jako hlava XII,
  • §118 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. VI, body 1. až 4. novely.

 • Změna v §47 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ruší převedení na jinou práci provedené na základě §11 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.7.2006.