105/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
ikona P
Číslo předpisu 105/2013 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2013
Rozeslán dne 30. 4. 2013
Platnost od 30. 4. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9 a 23 nabývá účinnosti dne 1.11.2013 a ustanovení čl. I bodu 40 nabývá účinnosti dne 30.4.2013.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 586/1992 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb., 269/1994 Sb., 82/1998 Sb., 325/1999 Sb., 329/1999 Sb., 137/2001 Sb., 110/2006 Sb., 273/2008 Sb., 40/2009 Sb., 418/2011 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §12 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.11.2013
   • v §28 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Využije-li obviněný právo uvedené v §2 odst. 14, přibraný tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů.",
  • bod 8. - změny s účinností od 1.11.2013
   • v §28 odst. 2 větě první se za slovo "vazbě" vkládají slova ", usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu",
  • bod 9. - změny s účinností od 1.11.2013
   • v §28 se doplňují odstavce 4 a 5,
  • §30, §36, §51b, §65, §72a, §73a (změny),
  • vkládá se nový §76a "Příkaz k zadržení" včetně nadpisu,
  • §83c, §87b, §158e, §159a, §172, §179c, §223 (změny),
  • bod 23. - změny s účinností od 1.11.2013
   • v §166 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Obviněný, který využil právo uvedené v §2 odst. 14, se zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda požaduje přeložení některých písemností podle §28 odst. 4.",
  • §172, §173, §227, §327, §334f (změny),
  • §350h "Přerušení výkonu trestu vyhoštění a upuštění od výkonu trestu vyhoštění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §356 (změny),
  • §364a - nové znění,
  • bod 40. - změny s účinností od 30.4.2013
   • v §460y odst. 1 se slovo "krajský" zrušuje.
  • v části čtvrté se hlava dvacátá pátá (§375 až §460zp) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8c zrušuje.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 odst. 4 písm. d) a v §18 odst. 2 písm. d) se slova "smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva" nahrazují slovy "urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jednostranného prohlášení vlády",
  • §3 (další změny).
 • Změna v §12i a §19a zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 2 a 2a se zrušují,
  • §4a, §5, §10, §13, §16a (změny).
 • Změna v §3 a §4 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §3f zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §15 a §17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 3 zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26, §34 (změny),
  • vkládá se nový §34a "Předběžné zajištění věci" včetně nadpisu,
  • §78, §89, §92 (změny).
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • §10 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §34 (změny),
  • v §88 odst. 4, §366 odst. 2 písm. a), §367 odst. 1 a 2 a v §368 odst. 1 se za slova "apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§402)," vkládají slova "agrese (§405a),",
  • §92, §94, §127 (změny),
  • vkládá se nový §405a "Agrese" včetně nadpisu,
  • §418 (změny).
 • Změna v §7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v nadpisu části páté (nad §42) se slova "právním styku s cizinou" nahrazují slovy "řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních",
  • §42 - nové znění,
  • §43 až 47 se včetně nadpisů zrušují.

Účinnost změn dnem 1.1.2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9 a 23, které nabývají účinnosti dnem 1.11.2013, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 40, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (30.4.2013).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.