1/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 1/2005 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 12. 2004
Rozeslán dne 3. 1. 2005
Platnost od 3. 1. 2005
Účinnost od 3. 1. 2005
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 289/1995 Sb., 18/1997 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 257/2001 Sb., 290/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5, §6 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Postup pro převod daňových příjmů podle §6 odst. 6 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro převod daňových příjmů za rok 2004.

 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §39a, §39b (změny),
  • §65a se včetně poznámky pod čarou č. 12a) zrušuje.
 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §12, §19a, §19b (změny),
  • §40c se zrušuje.
 • Změna v §47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje odstavec 4.
 • Změna v §9 a §11 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §28 (změny),
  • §46a - nové znění,
  • §47 (změny).
 • Změna zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 včetně poznámky pod čarou č. 7) - nové znění,
  • v příloze č. 2 se slova "Stálá divadelní scéna Denisova 148, 339 01 Klatovy, 00075094" zrušují.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §53 (změny),
  • vkládá se nový §75a včetně poznámky pod čarou č. 33).
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §23 (změny),
  • vkládá se nový §23a "Vlastnictví movitých archeologických nálezů", včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a),

Čl. XI - Přechodná ustanovení

 1. Movité archeologické nálezy, které jsou podle dosavadních právních předpisů vlastnictvím České republiky a byly učiněny na území kraje, nebo jsou uloženy v muzeu zřízeném krajem, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené krajem, přecházejí do vlastnictví tohoto kraje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To se nevztahuje na movité archeologické nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných státní organizací nebo organizační složkou státu, které dosud nebyly uloženy v muzeu zřízeném krajem, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené krajem; s tímto majetkem České republiky je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit1) tato státní organizace nebo organizační složka státu.
 2. Movité archeologické nálezy, které jsou podle dosavadních právních předpisů vlastnictvím České republiky a byly učiněny při archeologických výzkumech prováděných příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, nebo jsou uloženy v muzeu zřízeném obcí, nebo v jiné příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřízené obcí, přecházejí do vlastnictví této obce dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Jestliže byl movitý archeologický nález učiněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná lhůta 3 let, ve které jsou kraje a obce povinny převést movitý archeologický nález do vlastnictví České republiky podle §23a odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 3.1.2005.