152/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 152/2017 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2017
Rozeslán dne 22. 5. 2017
Platnost od 22. 5. 2017
Účinnost od 6. 6. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bod 37, pokud jde o §6q odst. 2 a 3, nabývá účinnosti dne 18.11.2017, ustanovení části první čl. I body 14, 23, 24, 41, 58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a ustanovení části druhé nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 458/2000 Sb., 311/2006 Sb., 91/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1 (další změny),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3 (změny),
  • bod 14. - změny s účinností od 1.1.2018
   • v §3 odstavec 2 - nové znění,
  • §4, §5 (změny),
  • bod 23. - změny s účinností od 1.1.2018
   • v §5 odst. 7 se na konci písmene d) doplňuje slovo "a",
  • bod 24. - změny s účinností od 1.1.2018
   • v §5 odst. 7 se na konci písmene e) čárka a slovo "a" nahrazují tečkou a písmeno f) se zrušuje,
  • §5a „Nákup pohonných hmot“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §6 (rozsáhlé změny),
  • bod 37. - změny s účinností od 18.11.2017, pokud jde o §6q odst. 2 a 3
   • vkládá se nový §6q „Provozování dobíjecí stanice“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 až 18,
  • §7 (rozsáhlé změny),
  • bod 41. - změny s účinností od 1.1.2018
   • v §7 odst. 2 písm. b) se text "až f)" nahrazuje textem "a e)",
  • §7 (další změny),
  • §8, §9 (rozsáhlé změny),
  • Body 58. až 60. - změny s účinností od 1.1.2018
   • změny se týkají ustanovení §9 odst. 4 a 5,
  • §10 (změny),
  • bod 70. - změny s účinností od 1.1.2018
   • v §10 odst. 4 písm. a) se slova "a e) až g)" nahrazují slovy ", e) a f)",
  • §10 (další změny),
  • §11 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v části první čl. I zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb., se body 6, 10, 14, 19 až 23 a 25 zrušují.
  • Změna v §3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn patnáctým dnem po vyhlášení (6.6.2017), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 37, pokud jde o §6q odst. 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 18.11.2017, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 14, 23, 24, 41, 58, 59, 60, 66 až 68 a 70 a části druhé, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.