408/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
ikona P
Číslo předpisu 408/2015 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 23. 12. 2015
Rozeslán dne 31. 12. 2015
Platnost od 31. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Ruší předpis 541/2005 Sb., 552/2006 Sb., 365/2007 Sb., 454/2008 Sb., 468/2009 Sb., 400/2010 Sb., 371/2011 Sb., 438/2012 Sb., 193/2014 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 127/2017 Sb., 302/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a
 2. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Předmět úpravy

 1. Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví
  1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
  2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
  3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
  4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
  5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
  6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
  7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
  8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,
  9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
  10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
  11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
  12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
  13. zveřejňování informací operátorem trhu a
  14. postup pro stanovení zálohových plateb.
 2. Tato vyhláška dále stanoví
  1. způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
  2. způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího,
  3. termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
  4. způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

§66 - Přechodné ustanovení
§67 - Zrušovací ustanovení