181/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 181/2011 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2011
Rozeslán dne 30. 6. 2011
Platnost od 30. 6. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 169/1999 Sb., 257/2000 Sb., 218/2003 Sb., 40/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • na konci nadpisu §43 a v §314f odst. 2 na konci textu věty první se doplňují slova "nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení",
  • §43 (další změny),
  • v §44 odst. 2 větě druhé a poslední, §47 odst. 3, §47a odst. 1 větě první a druhé, §47a odst. 2 a 3, §155 odst. 3, §175 odst. 1 písm. e), §198 odst. 2 větě poslední, §206 odst. 3 větě druhé a v §207 odst. 1 se za slovo "škody" vkládají slova "nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení",
  • §45, §47, §51a, §59, §73a, §89, §121, §126 (změny),
  • v §130 odst. 1, §154 odst. 2, §229 odst. 3, §278 odst. 1 větě první a v §284 odst. 3 se za slovo "škody" vkládají slova "nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení",
  • §154, §179g, §206, §228, §229, §246, §247, §259, §265 (změny),
  • v §265, §265m odst. 2 a v §271 odst. 2 se za slovo "škody" vkládají slova "nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení",
  • §307 až §309, §310a, §311, §314f, §331, §343, §396 (změny).
 • Změna v §25 a §52 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.
 • Změna v §14, §17 a §70 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • v §48 odst. 3, §60 odst. 4, §75 odst. 3, §82 odst. 2 a v §85 odst. 2 se za slovo "škodu" vkládají slova "nebo odčinil nemajetkovou újmu" a na konci textu odstavce se doplňují slova ", nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem",
 • §63, §88, §89 (změny).

Účinnost změn 1.7.2011.