82/2011 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
ikona P
Číslo předpisu 82/2011 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 3. 2011
Rozeslán dne 25. 3. 2011
Platnost od 25. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a §5 odst. 2 nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a ustanovení §2 odst. 1 písm. h) a ustanovení §2 odst. 2 písm. e) a f) pozbývají platnosti dne 31.12.2014.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 51/2006 Sb.
Ruší předpis 218/2001 Sb., 450/2003 Sb., 326/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 476/2012 Sb., 152/2016 Sb.
Zrušen předpisem 359/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu se upravuje způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.
§11 - Přechodné ustanovení
Náhrada škody za neoprávněný odběr, dodávku, přenos nebo distribuci elektřiny, ke kterým došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.
  2. Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.
  3. Vyhláška č. 326/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
  4. §13 až 15, §16 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Účinnost dnem 1.4.2011, s výjimkou ustanovení §2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a §5 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.
2. Ustanovení §2 odst. 1 písm. h) a ustanovení §2 odst. 2 písm. e) a f) pozbývají platnosti dnem 31.12.2014.