359/2020 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny
ikona P
Číslo předpisu 359/2020 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 8. 2020
Rozeslán dne 4. 9. 2020
Platnost od 4. 9. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení a) §3 odst. 3 písm. b), §4 odst. 4 písm. b), §5 odst. 1 písm. a) až c), §5 odst. 5, §6 odst. 1, §6 odst. 4, §8 odst. 1, §9 odst. 3, §10 odst. 3, §13 odst. 3 písm. a) a b) a §13 odst. 4, která nabývají účinnosti 1.7.2024 a b) §5 odst. 2, §5 odst. 3, §6 odst. 3, §11 odst. 4, která nabývají účinnosti 1.7.2027. Ustanovení a) §3 odst. 3 písm. d), §4 odst. 4 písm. d), §5 odst. 6, §9 odst. 6, §13 odst. 3 písm. c) a d) a §13 odst. 5 pozbývají platnosti 1.7.2024 a b) §11 odst. 5 pozbývá platnosti 1.7.2027.
Ruší předpis 82/2011 Sb., 476/2012 Sb., 152/2016 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

a) druhy měřicích zařízení,

b) umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace,

c) způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení,

d) způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny,

e) termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.

§22 - Zrušovací ustanovení