501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
ikona P
Číslo předpisu 501/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Rozeslán dne 28. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., 431/2012 Sb., 360/2021 Sb., 164/2022 Sb., 418/2022 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Úvodní ustanovení
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - §26
Výjimky

Za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení §20 odst. 3 a 7, §21 odst. 5, 6 a 7, §25 odst. 2, 3, 4, 5 a 7.

Účinnost 1.1.2007.