434/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 434/2009 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 24. 11. 2009
Rozeslán dne 10. 12. 2009
Platnost od 10. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 21. 9. 2016
Provádí předpis 277/2009 Sb.
Novelizován předpisem 326/2013 Sb.
Zrušen předpisem 304/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

 1. požadavky na řídicí a kontrolní systém,
 2. formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o udělení povolení k provozování
  1. pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou,
  2. pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu,
  3. zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou,
  4. zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu,
 3. formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně a v tuzemské zajišťovně,
 4. rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu správců povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu správců,
 5. rozsah údajů a dokladů, které je zájemce o zápis do seznamu likvidátorů povinen České národní bance předložit v žádosti o zápis do tohoto seznamu, a rozsah údajů zapisovaných do seznamu likvidátorů,
 6. rozsah informací a dokladů prokazujících splnění provozních předpokladů pro správu převáděného pojistného kmene nebo jeho části a pro správu převáděného kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části,
 7. obsah a náležitosti dokladů předkládaných k žádosti o souhlas s přeměnou,
 8. metody, kterými se stanoví výpočet výše vyrovnávací rezervy a podmínky jejího čerpání,
 9. postup, kterým se určuje maximální výše technické úrokové míry,
 10. limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění a podmínky, za kterých lze tyto položky zařadit do skladby finančního umístění,
 11. výčet položek, ze kterých se vypočítá disponibilní a požadovaná míra solventnosti a způsob výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti, včetně položek, které lze do výpočtu zahrnout nebo odečíst pouze při splnění podmínek stanovených touto vyhláškou,
 12. formu, obsah sdělení poměrného rozdělení základního kapitálu a náležitosti žádosti o změnu poměrného rozdělení základního kapitálu,
 13. výčet položek, které lze zahrnout do garančního fondu,
 14. způsob výpočtu upravené míry solventnosti,
 15. formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika,
 16. rozsah, způsob a termíny uveřejňování údajů.

Účinnost 1.1.2010.