347/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 347/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 406/2010 Sb., 268/2015 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 2. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a
 3. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Změny:

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §13, §21 (změny),
  • bod 4. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §21 odst. 1 větě druhé se slovo "kalendářní" nahrazuje slovem "jeden",
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §21 odst. 2 se slovo "kalendářní" nahrazuje slovem "jeden",
  • §21 (další změny),
  • bod 10. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §21a "Elektronický kupón" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11j - nové znění,
  • §21b (změny),
  • bod 12. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §21b "Doba platnosti elektronického kupónu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21c (změny),
  • bod 14. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §21c "Výdej elektronických kupónů" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 15. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §21d "Způsob placení časového poplatku a bonus" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 16. - změny s účinností od 1.1.2011
   • §21e "Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §22, §22b, §22c (změny),
  • vkládá se nový §22e,
  • §38a (rozsáhlé změny),
  • §38b - nové znění,
  • §38c - nové znění,
  • vkládá se nový §38d,
  • §39 "Mimořádné změny dopravního významu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §40 (rozsáhlé změny),
  • bod 41. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §40 odst. 7 písmeno d) - nové znění,
  • bod 42. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo "nebo",
  • bod 43. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 1 se na konci textu písmene p) slovo "nebo" zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje,
  • bod 44. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo",
  • bod 45. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 2 písmeno b) - nové znění,
  • bod 46. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 2 se písmena c) až e) zrušují,
  • §42a (další rozsáhlé změny),
  • bod 51. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 7 písmeno b) - nové znění,
  • bod 52. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42a odst. 7 písmeno d) - nové znění,
  • §42a (další změny),
  • bod 56. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42b odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo "nebo",
  • bod 57. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42b odst. 1 se na konci textu písmene p) slovo "nebo" a písmeno q) zrušují,
  • §42b (další změny),
  • bod 60. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §42b odst. 5 písmeno b) - nové znění,
  • §42b (další rozsáhlé změny),
  • §43, §46 (změny),
  • bod 68. - změny s účinností od 1.1.2011
   • v §46 odst. 2 (změny),
  • §46 (další změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení
bod 1., poslední věta a bod 2. - změny s účinností od 1.1.2011

 1. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny a méně než 12 tun, které bylo v roce 2008 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2008 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2008, podléhá úhradě mýtného ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů, nejpozději dnem 1. února 2009. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny, které bylo v roce 2009 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2009 nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2009, podléhá úhradě časového poplatku a povinnosti vybavení elektronickým kupónem podle tohoto zákona ode dne, který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2010. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.
 3. Nedojde-li od účinnosti tohoto zákona v systému elektronického mýtného provozovaného ke dni účinnosti tohoto zákona k podstatné změně systému, stanoví se sazby mýtného v tomto systému elektronického mýtného podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III - změny s účinností od 1.1.2011

 • Změna v §2 a §4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2011.
 • Změna v §5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60, 68, čl. II bodu 1 poslední věty, čl. II bodu 2 a části druhé čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.