484/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 484/2020 Sb.
Částka 198
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 11. 2020
Rozeslán dne 27. 11. 2020
Platnost od 27. 11. 2020
Účinnost od 28. 11. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022 s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá účinnosti 28.11.2020, a čl. I bodů 43, 44 a 48, čl. II bodů 5 a 7 a části šesté, které nabývají účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 90/1995 Sb., 252/1997 Sb., 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., 130/2002 Sb., 151/2010 Sb., 234/2014 Sb., 340/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny: - účinnost od 1.1.2022.

  • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • body 5. a 7. - účinnost od 1.1.2021
  • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

  • Změna v §3 odst. 9 v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
  • Změny v §5 a §31 v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) - účinnost od 1.1.2021.
  • Změna v §5 v zákoně č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.
  • Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §3 odst. 2 písm. f) v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  • Změna v §106 odst. 1 v zákoně č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.