294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
ikona P
Číslo předpisu 294/2005 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2005
Rozeslán dne 21. 7. 2005
Platnost od 21. 7. 2005
Účinnost od 5. 8. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §16 bodů č. 11 a 12 a příloha č. 1 nabývají účinnosti dne 1.1.2006.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 383/2001 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 341/2008 Sb., 61/2010 Sb., 93/2013 Sb., 387/2016 Sb., 200/2019 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje

 1. technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování,
 2. seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
 3. způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
 4. technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,
 5. požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
 6. požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,
 7. způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,
 8. obsah plánu úprav skládky
  a dále stanoví
 9. technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení (5.8.2005), s výjimkou §16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Změny v ustanoveních:

 • §4, §8, §9 (změny),
 • Část třetí (§10 až §12a) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje,
 • §17 (změny),
 • §17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje,
 • §21, §22 (změny),
 • Část osmá (§29 až §32) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14 zrušuje,
 • v příloze č. 2 (změny), - účinnost změn 1.1.2006,
 • Přílohy č. 4 až č. 12 a příloha č. 28 se zrušují,
 • v příloze č. 5, č. 19, č. 19A, č. 20, č. 20A, č. 20B, č. 22, č. 24 až č. 27 (změny).

Účinnost změn 5.8.2005 s výjimkou bodů č. 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.