316/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 316/2004 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2004
Rozeslán dne 27. 5. 2004
Platnost od 27. 5. 2004
Účinnost od 27. 5. 2004
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 110/1997 Sb., 166/1999 Sb., 146/2002 Sb., 274/2003 Sb.
Novelizován předpisem 392/2005 Sb., 393/2005 Sb., 120/2008 Sb.
Anotace

Změna (euronovela) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novela některých dalších zákonů.

 • Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • §3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a) až 3r) - nové znění,
  • §3a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3s) - nové znění,
  • §3b včetně poznámky pod čarou č. 21) - nové znění,
  • vkládají se nové §3c ("Povinnosti výrobců a dovozců některých potravin určených pro zvláštní výživu") a §3d ("Povinnosti výrobců a dovozců doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely"),
  • §4 (změny),
  • §4a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4a) až 4d) - nové znění,
  • v §5, §6, §7, §8 a §11 odst. 1, 2, 6 a 7 se slovo "Podnikatel" nahrazuje slovy "Provozovatel potravinářského podniku" a v §11 odst. 3 a 8 se slovo "podnikatel" nahrazuje slovy "provozovatel potravinářského podniku",
  • §6 až §8, §10, §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a,
  • §12 (změny),
  • §13 včetně nadpisu - nové znění,
  • §14 (změny),
  • §15 včetně poznámky pod čarou č. 15) - nové znění,
  • §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §17 (změny),
  • §18 - nové znění,
  • §19 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §6, §8, §11, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §14 - nové znění.
 • Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Položka 67 včetně poznámky - nové znění,
  • Položka 91a včetně poznámky - nové znění.
 • Změna v části osmé čl. XI zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, kde se se bod 2 zrušuje a zároveň se ruší označení bodu 1.
 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §22, §38a, §44, §49, §52, §53, §71, §72 (změny),
  • vkládá se nový §77c,
  • §78 (změny).

Účinnost změn 27.5.2004.