120/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 120/2008 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 15. 5. 2008
Poznámka k účinnosti Čl. I bodu 74, pokud jde o §15 odst. 5 úvodní část ustanovení nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
Novelizuje předpis 110/1997 Sb., 146/2002 Sb., 316/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela předmětu úpravy),
  • §2, §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §3c (změny),
  • §3d "Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3f - nové znění,
  • §4, §4a, §6 až §8, §10 až §15 (změny),
  • bod 74. - pokud jde o §15 odst. 5 úvodní část ustanovení, účinnost změn dnem 1.1.2010
   • v §15 odst. 5 úvodní část ustanovení zní:
    "Ministerstvo, Ministerstvo zdravotnictví a orgány dozoru uvedené v §16 shromažďují v informačním systému dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva, vedeném pro účely prohloubení spolupráce při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ministerstvem, informace o".
  • §16 (rozsáhlé změny),
  • §17 "Správní delikty" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • vkládají se nové §17a až §17i včetně poznámky pod čarou č. 17,
  • §18, §19 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II, bodech 1. a 2. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §7 (změny),
  • §10 se včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zrušuje,
  • §11 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 - nové znění,
  • vkládají se nové §11a "Propadnutí zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků" až §11c "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů,
  • §12 se zrušuje.

Čl. V - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v čl. II zákona č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se bod 3 zrušuje.

Účinnost změn 15.5.2008, s výjimkou čl. I bodu 74, pokud jde o §15 odst. 5 úvodní část ustanovení, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.