7/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 7/2005 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 12. 2004
Rozeslán dne 6. 1. 2005
Platnost od 6. 1. 2005
Účinnost od 6. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 18, pokud jde o §37i, 37k, 37n, 37o, a bodů 19, 21 a 22 nabývají účinnosti dne 13.8.2005; a ustanovení čl. I bodu 18, pokud jde o §37m odst. 3 nabývá účinnosti dne 1.1.2009.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 188/2004 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
 2. č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna zákona o odpadech.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §7, §16, §19, §25 až §27, §36, §37, §37a, §37c (změny),
  • §37d se včetně zrušuje,
  • §37e (změny),
  • bod 18. - účinnost změn dnem 13.8.2005, pokud jde o §37i, §37k, §37n, §37o,
  • bod 18. - účinnost změn dnem 1.1.2009, pokud jde o §37m odst. 3,
   • V části čtvrté hlavě druhé se za díl 7 doplňuje díl 8 (§37f až §37o) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31m) až 31t),
  • bod 19. - účinnost změn dnem 13.8.2005,
   • V §38 odst. 1 písmeno f) - nové znění,
  • §38 odst. 3 (změny),
  • bod 21. - účinnost změn dnem 13.8.2005,
   • změna v §38 odst. 4,
  • bod 22. - účinnost změn dnem 13.8.2005,
  • §38 odst. 7 (změny),
  • §39, §47, §49, §51, §54, §58, §72, §76 až §79, §81 (změny),
  • v příloze č. 2 v bodě H 12 (změny),
  • Příloha č. 7 - nové znění.

Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v čl. II - přechodná ustanovení zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se body 1, 6 a 7 zrušují.

Účinnost změn dnem vyhlášení (6.1.2005), s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 18, pokud jde o §37i, §37k, §37n, §37o, a bodů 19, 21 a 22, která nabývají účinnosti dnem 13. srpna 2005, a
 2. čl. I bodu 18, pokud jde o §37m odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.