39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 39/2015 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2015
Rozeslán dne 6. 3. 2015
Platnost od 6. 3. 2015
Účinnost od 1. 4. 2015
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 100/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 76/2002 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §6 (změny),
  • §7 „Zjišťovací řízení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §8, §9 (změny),
  • vkládají se nové §9a „Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ až §9e „Náležitosti podporující podpisové listiny“ včetně nadpisů,
  • §10 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §10i, §13, §14, §16, §18, §19, §21, §23, §24 (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 4 (změny),
  • Příloha č. 6 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změny v §115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §36, §37, §39, §40, §42, §50, §61, §63, §64 (změny),
  • §65 - nové znění,
  • §66 až §68, §71, §87 (změny),
  • §91 se zrušuje,
  • §94, §94a, §104, §114, §116 až §118, §193 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §13 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
 • Změna v §27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).