426/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 426/2003 Sb.
Částka 139
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67 nabývají účinnosti dnem 12.12.2003.
Novelizuje předpis 258/2000 Sb., 320/2001 Sb., 218/2002 Sb., 131/2003 Sb., 274/2003 Sb.
Novelizován předpisem 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna služebního zákona.

Změny v ustanoveních:

  • §2 (změny),
  • bod 2. až 4. - změny s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).
   2. v §6 odst. 2 písmeno e),
   3. v §6 odst. 2 písmeno f),
   4. v §6 odst. 2 písmeno l),
  • §8, §69, §82, §112, §114, §133, §134 (změny),
  • bod 13. - změny s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).
  • §135 včetně nadpisu - nové znění,
  • §137 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63) až 66) zrušuje,
  • §138, §141 (změny),
  • vkládá se nový §141a "Příplatek za službu v sobotu a v neděli",
  • §142 až §144 (změny),
  • vkládá se nový §144a "Příplatek za diplomatickou nebo konzulární hodnost",
  • §145 až §148, §154 až §155 (změny),
  • §156 se včetně poznámek pod čarou č. 71) a 72) zrušuje,
  • §157 až §161 (změny),
  • vkládá se nový §161a "Příplatek za práci v sobotu a v neděli",
  • §162 až §165 (změny),
  • vkládá se nový §165a "Odměna za pracovní pohotovost",
  • §169 (změny),
  • §170 a §171 se včetně nadpisů zrušují,
  • §172, §173 (změny),
  • §176 až §180 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 78) zrušují,
  • §181 (změny),
  • §182 a §183 se včetně nadpisů zrušují,
  • §184 (změny),
  • §185 až §189 se zrušují,
  • §190, §195, §232, §233 (změny),
  • §245 se včetně poznámky pod čarou č. 86) zrušuje,
  • §247 se zrušuje,
  • §254 (změny),
  • body 65. až 67. - změny s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).
   65. v příloze č. 1 bodu 10 větě první,
   66. V příloze č. 1 bodu 11 větě první,
   67. V příloze č. 1 bodu 12 větě první,
   68. Příloha č. 3 se zrušuje.
 • změna v §32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., kde se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005".
 • změna v zákoně č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá zrušuje,
 • změna zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, kde se v čl. II bodech 17 a 18 číslo "2003" nahrazuje číslem "2004".

Pokud jde o novelu čl. II body 17 a 18 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví a který se mj. promítá do textu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde zjevně o "legislativní hovadinu" - viz:
Text citovaných bodů zákona č. 274/2003 Sb. před novelou provedenou zákonem č. 426/2003 Sb.:
17. Oprávnění jmenovat a odvolat hlavního hygienika České republiky a jeho zástupce náleží do dne 31. prosince 2003 vládě. Návrh předkládá ministr zdravotnictví.
18. Oprávnění jmenovat a odvolat ředitele krajských hygienických stanic náleží do dne 31. prosince 2003 ministrovi zdravotnictví. Návrh předkládá hlavní hygienik České republiky.
Text citovaných bodů zákona č. 274/2003 Sb. po novele provedené zákonem č. 426/2003 Sb.:
17. Oprávnění jmenovat a odvolat hlavního hygienika České republiky a jeho zástupce náleží do dne 31. prosince 2004 vládě. Návrh předkládá ministr zdravotnictví.
18. Oprávnění jmenovat a odvolat ředitele krajských hygienických stanic náleží do dne 31. prosince 2004 ministrovi zdravotnictví. Návrh předkládá hlavní hygienik České republiky.
Vládě a ministrovi zdravotnictví je tato změna zjevně k ničemu, neboť nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005!

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (viz popis v textu).