ikona Pikona R
53/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
53/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 53/2012 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 1. 2012
Rozeslán dne 16. 2. 2012
Platnost od 16. 2. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 406/2000 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 179/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 odst. 1 písm. c) a d), §2 písm. d), f), g), h) a k), §3, §4 odst. 2 písm. b), §5 odst. 2 a 4, §6 odst. 2 písm. c), §6 odst. 3 písm. a), b), d), e) a h), nadpisu §7 a 8, §10 odst. 1 písm. d), e), f) a i), §10 odst. 3, §11 odst. 1 písm. a), b) a g), §11 odst. 3, §12 odst. 2, §13 odst. 1, §15 písm. e), §16 odst. 4, §17 odst. 3 a 4, §18 odst. 1, 2 a 3, §19 odst. 1, §19 odst. 2 písm. e), §19 odst. 5 a v §23 písm. e) a f) se slovo "dílčí" nahrazuje slovem "profesní",
  • v §2 písm. c) se za slovo "úplnou" vkládá slovo "profesní",
  • v §2 písm. e) a v §23 písm. b) se za slovo "úplných" vkládají slova "profesních kvalifikací",
  • v §2 písm. e), §4 odst. 2 písm. a) a b), §5 odst. 1, §6 odst. 2 písm. c), §6 odst. 3 úvodní části ustanovení, §6 odst. 3 písm. e), §18 odst. 4 a v §23 písm. b) se slovo "dílčích" nahrazuje slovem "profesních",
  • §2 (další změny),
  • §3, §4 (změny),
  • v §4 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, §5 odst. 2, §6 odst. 2 písm. a) a d), §10 odst. 4 a v §11 odst. 3 se za slovo "úplné" vkládá slovo "profesní",
  • v §4 odst. 3, §5 odst. 2 a v §6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "úplných" vkládá slovo "profesních",
  • v §4 odst. 3 a v §6 odst. 2 písm. b) se za slovo "úplná" vkládá slovo "profesní",
  • v nadpisu §5, §5 odst. 2 a 3 a v §21 se slovo "Dílčí" nahrazuje slovem "Profesní",
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 2 a 4 a v §8 odst. 3 a 5 se slovo "Ústav" nahrazuje slovy "organizace ministerstva",
  • §10 (změny),
  • §11 "Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12, §14 (změny),
  • v §15, §16 odst. 5 a v §22 písm. d) se slovo "Ústavu" nahrazuje slovy "organizaci ministerstva",
  • §15 až §17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §18 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
  • v §18 odst. 8 a v §25 odst. 3 se slova "11 a 12" nahrazují slovy "12 a 13",
  • §19, §20, §22 (změny),
  • v části první se vkládá nová hlava VII SPRÁVNÍ DELIKTY (§24a až §24c) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20,
  • dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VIII.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydaná podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §113b odst. 1 a 2 a v §113c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se slovo "dílčí" nahrazuje slovem "profesní".
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §21 (změny),
  • v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Průvodcovská činnost horská" a "Masérské, rekondiční a regenerační služby" (změny).
 • Změna v §10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2012.