ikona Pikona R
291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
291/2015 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
ikona P
Číslo předpisu 291/2015 Sb.
Částka 120
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 10. 2015
Rozeslán dne 3. 11. 2015
Platnost od 3. 11. 2015
Účinnost od 18. 11. 2015
Ruší předpis 1/2008 Sb., 106/2010 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb., 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  2. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a
  3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7.1015 Hz pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, minimální rozsah informací o ochraně zdraví při práci a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
  2. podmínky technické dokumentace laserů, zabezpečení jejich provozování a chodu,
  3. označení míst, ve kterých nelze vyloučit expozici zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí překračující nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7.1015 Hz, výstrahou.

§10 - Zrušovací ustanovení