1/2008 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
ikona P
Číslo předpisu 1/2008 Sb.
Částka 1
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2007
Rozeslán dne 9. 1. 2008
Platnost od 9. 1. 2008
Účinnost od 30. 4. 2008
Platnost do 17. 11. 2015
Ruší předpis 480/2000 Sb.
Provádí předpis 258/2000 Sb., 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 106/2010 Sb.
Zrušen předpisem 291/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 258/ /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
 2. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a
 3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 1. Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje
  1. hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci,
  2. nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí (dále jen "ostatní osoby") neionizujícímu záření, způsob jejího zjišťování a hodnocení,
  3. hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz,
  4. způsob zařazení laserů do tříd a jejich označení, způsob opatření laserů výstražným textem nebo signalizací, rozsah údajů technické dokumentace laseru nezbytných pro ochranu zdraví a minimální technická a organizační opatření k omezení expozice zářením laserů,
  5. případy označení míst, ve kterých expozice může překročit nejvyšší přípustné hodnoty, výstrahou,
  6. minimální rozsah informací pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci spojené s expozicí neionizujícímu záření.
 2. Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům, rozumí se jí hygienický limit neionizujícího záření podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Toto nařízení se vztahuje také na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.
 4. Toto nařízení se nevztahuje na používání zdrojů neionizujícího záření, při kterém je pacient vystaven neionizujícímu záření při poskytování zdravotní péče.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se zrušuje.

Účinnost 30.4.2008.