ikona Pikona R
216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
216/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 216/2006 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 22. 5. 2006
Platnost od 22. 5. 2006
Účinnost od 22. 5. 2006
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 200/1990 Sb., 121/2000 Sb., 257/2001 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2, §3, §5, §9, §11 až §18, §21, §22 (změny),
  • §24 "Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého" a §25 "Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu" včetně nadpisů - nové znění,
  • §26, §27 (změny),
  • v části první hlavě I díl 4 "Výjimky a omezení práva autorského" (§29 až §39) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §40 až §42 (změny),
  • vkládá se nový §42a včetně poznámek pod čarou č. 4b a 4c,
  • §43 a §44 - nové znění,
  • §46, §48 až §50, §55, §56, §58, §61, §63, §64 (změny),
  • §66 "Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §67, §70 až §72 (změny),
  • §74 "Použití úpravy hlavy I" včetně nadpisu - nové znění,
  • §77 (změny),
  • §78 "Použití úpravy hlavy I" včetně nadpisu - nové znění,
  • §80 (změny),
  • §82 "Použití úpravy hlavy I" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části první hlavě II nadpis dílu 4 (nad §83) zní:
   "Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání",
  • §86 "Použití úpravy hlavy I" včetně nadpisu - nové znění,
  • §88 (změny),
  • vkládá se nový §88a,
  • §92 (změny),
  • §94 "Použití úpravy hlavy I" včetně nadpisu - nové znění,
  • §96 až §101 (změny),
  • §103 "Dohled ministerstva" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §104 (změny),
  • v části první se vkládá nová hlava VI "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§105a až §105c) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a; dosavadní hlava VI se označuje jako hlava VII,
  • Příloha včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, body 1. až 5. novely.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §32 odst. 1 písmeno a) zrušuje; dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
 • Změna v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), kde se v §9 odst. 2 písm. f) slova "autorských děl7)" nahrazují slovy "předmětů ochrany podle zvláštního právního předpisu7) a provádí úhradu odměn za jejich půjčování".
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26 (změny),
  • vkládají se nové §78b "Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví" až §78g včetně nadpisu,
  • §102 (změny),
  • vkládá se nový §133b,
  • §155, §210a, §239 (změny).

Účinnost změn 22.5.2006.