ikona Pikona R
502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
502/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 502/2012 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 30. 12. 2012
Platnost od 30. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části páté nabývá účinnosti dne 1.4.2013, části šesté nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a ustanovení části sedmé nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 370/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Novelizován předpisem 360/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §2 "Předmět daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §2a "Vynětí z předmětu daně" a §2b "Volba předmětu daně" včetně nadpisů,
  • §3 (změny),
  • v §4 odst. 1 písm. h), §5a odst. 1, §7a odst. 3, §10k, §66 odst. 2 písm. b), §67 odst. 1, §82 odst. 1, §82a odst. 1 písm. a), §82a odst. 4, §93a odst. 2 a v §101 odst. 7 se slova ", místo podnikání" zrušují,
  • §4 (další rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §4a "Obrat" včetně nadpisu,
  • §5a (změny),
  • v §5b odst. 1 a v §83 odst. 3 se slova "nebo místem podnikání" zrušují,
  • nad §6 se vkládá nadpis, který zní: "Plátci",
  • §6 - nové znění,
  • vkládají se nové §6a až §6i včetně nadpisu,
  • §7 (změny),
  • §8 "Místo plnění při zasílání zboží" včetně nadpisu - nové znění,
  • v §9 odst. 1 a 2, §46 odst. 1 písm. a) a c), §46 odst. 2 písm. a) a c), §80 odst. 6 písm. a), §81 odst. 3, §81 odst. 5 písm. a) a c), §82a odst. 5 písm. b), c) a i) bodě 2, §83 odst. 3, §84 odst. 3 písm. a), §85 odst. 10 písm. a), §86 odst. 8 písm. a) a v §89 odst. 4 se slova "nebo místo podnikání" zrušují,
  • §9 (další změny),
  • §10d "Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 7e - nové znění,
  • §10j se včetně nadpisu zrušuje,
  • §11 (změny),
  • v části první hlavě II se nadpis dílu 3 (nad §13) nahrazuje nadpisem "Vymezení plnění",
  • v §13 odst. 4 písm. f), §13 odst. 8 písm. a), §14 odst. 3 písm. e), §14 odst. 5 písm. a) a v §78c odst. 1 písm. b) se slova "nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku" zrušují,
  • §13 (další změny),
  • v §13 odst. 7 písm. i), §24 odst. 4 a v §24a odst. 4 se slova "plynu, elektřiny, tepla nebo chladu" nahrazují slovem "zboží",
  • §16, §17 (změny),
  • v §17 odst. 6 písm. d), §42 odst. 3 písm. b), §43 odst. 1 a 2 a v §83 odst. 1 se slova "osoba identifikovaná k dani" nahrazují slovy "identifikovaná osoba",
  • v §17 odst. 6 písm. e), §17 odst. 8, §82a odst. 1 písm. b), §83 odst. 1, §92a odst. 1 a v §102 odst. 1 písm. d) se slova "a zaplatit" zrušují,
  • v §17 odst. 6 písm. e), §17 odst. 8, §82a odst. 1 písm. b) a v §83 odst. 1 se slova "podle §108" zrušují,
  • §17 (další změny),
  • §18 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §19, §21, §23, §24 (změny),
  • v §24 odst. 2 a v §24a odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "4" a slova "6 až 10" se nahrazují slovy "5 až 9",
  • §24 (další změny),
  • §24a, §25 (změny),
  • v části první hlavě II díl 5 "Daňové doklady" (§26 až §35a) včetně nadpisů - nové znění,
  • §36, §37 (změny),
  • vkládá se nový §37a "Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění" včetně nadpisu,
  • §38, §41, §42 (změny),
  • v §42 odst. 2, §43 odst. 1 a 2, §89 odst. 12, §90 odst. 13 a v §92a odst. 5 se slova "daňové účely" nahrazují slovy "účely daně z přidané hodnoty",
  • §42 (další změny),
  • §43 až §45, §51 (změny),
  • §52 "Základní poštovní služby a dodání poštovních známek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §54 (změny),
  • vkládá se nový §54a "Penzijní činnosti" včetně nadpisu,
  • §55 "Pojišťovací činnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §56, §61, §62 (změny),
  • §65 "Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §66, §68, §71g, §73, §74, §76 (změny),
  • §77 "Vyrovnání odpočtu daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • §78a, §78c (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 64 se zrušuje,
  • §79 - nové znění,
  • vkládají se nové §79a až §79c,
  • §80 (rozsáhlé změny),
  • v §80 odst. 6 písm. h), §81 odst. 5 písm. h), §84 odst. 3 písm. g), §85 odst. 10 písm. h) a v §86 odst. 8 písm. h) se slova "§28 odst. 2 písm. l)" nahrazují slovy "§37 odst. 1",
  • §80 (další rozsáhlé změny),
  • §81, §82, §82b, §83, §85 až §90, §92a, §92d, §92e (změny),
  • vkládají se nové §92f "Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti" a §92g "Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti" včetně nadpisů,
  • §93, §93a (změny),
  • §94 "Povinná registrace plátce" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §94a "Dobrovolná registrace plátce" včetně nadpisu,
  • §95 "Informační povinnost účastníka sdružení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §96 "Povinný registrační údaj" až §99 "Zdaňovací období" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §99a "Změna zdaňovacího období" a §99b "Zdaňovací období v insolvenci" včetně nadpisů,
  • §100 "Evidence pro účely daně z přidané hodnoty" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §100a "Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty" včetně nadpisu,
  • §101, §102, §104 (změny),
  • §106 "Zrušení registrace plátce z moci úřední" a §106a "Nespolehlivý plátce" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §106b "Zrušení registrace plátce na žádost" až §106f "Zánik členství člena skupiny" včetně nadpisů,
  • §107 "Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §107a "Zrušení registrace identifikované osoby na žádost" včetně nadpisu,
  • §108 "Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §108a "Ručení oprávněného příjemce" včetně nadpisu,
  • nadpis §109 se nahrazuje nadpisem "Ručení příjemce zdanitelného plnění",
  • §109 (změny),
  • Příloha č. 1 ("Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani") - nové znění,
  • v příloze č. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

 • Změna v položce č. 1 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první článku I se body 3, 4 a 37 zrušují,
  • v části první článku II bodech 4, 5 a 7 se slova "37 odst. 3" nahrazují slovem "37a".
 • Změna v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kde se část sedmá (Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XIII) včetně nadpisů zrušuje.

ČÁST PÁTÁ - změny s účinností od 1.4.2013

 • Změny v §84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §92a, §101 (změny),
  • vkládá se nový §101a "Povinná elektronická forma podání" včetně nadpisu.

ČÁST SEDMÁ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v §6, §87, §106 a §106b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2013, s výjimkou

 1. části páté, která nabývá účinnosti dnem 1.4. 2013,
 2. části šesté, která nabývá účinnosti dnem 1.1. 2014, a
 3. části sedmé, která nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.