360/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 360/2014 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78 nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti dne 31.12.2014.
Novelizuje předpis 13/1993 Sb., 235/2004 Sb., 47/2011 Sb., 502/2012 Sb.
Novelizován předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §4 až §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje,
  • §5c (změny),
  • vkládají se nové §6k a §6l,
  • §14, §19, §28, §29, §32 (změny),
  • vkládá se nový §32a "Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu" včetně nadpisu,
  • §34, §35, §38, §39, §42, §43 (změny),
  • §48 "Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §48a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g a 27h zrušuje,
  • vkládá se nový §49 "Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení" včetně nadpisu,
  • bod 31. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §51 odst. 1 písmena f) a g) - nové znění,
  • §54 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • bod 34. - změny s účinností od 1.1.2016
   • §56 "Dodání nemovité věci" a §56a "Nájem nemovité věci" včetně nadpisů - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 44c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 44e se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §63, §65, §68, §82, §85 (změny),
  • §87 "Prodej zboží za ceny bez daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 60a se zrušuje,
  • §90, §92 (rozsáhlé změny),
  • bod 57. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §92 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují,
  • v části první hlavě III se za §92 vkládají označení nové hlavy IV a nového dílu 1, která včetně nadpisů znějí:
   "HLAVA IV
   REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
   Díl 1
   Obecná ustanovení".
  • Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V,
  • §92a (změny),
  • bod 61. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §92a se odstavce 3 až 5 zrušují,
  • Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4,
  • v části první hlavě IV se za §92a vkládá označení nového dílu 2, které včetně nadpisu zní:
   "Díl 2
   Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti".
  • §92b (změny),
  • §92d se zrušuje,
  • bod 65. - změny s účinností od 1.1.2016
   • vkládá se nový §92d "Dodání nemovité věci" včetně nadpisu,
  • v části první hlavě IV se za §92e vkládá označení nového dílu 3, které včetně nadpisu zní:
   "Díl 3
   Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti",
  • §92f "Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu" a §92g "Mechanismus rychlé reakce" včetně nadpisů - nové znění,
  • v části první hlavě IV se doplňuje nový díl 4 "Závazné posouzení" (§92h až §92i) včetně nadpisů,
  • §95a, §97a (změny),
  • bod 72. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §100 odst. 1 se slova "přiznání nebo souhrnného hlášení" nahrazují slovy "přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení",
  • §101 "Obecná ustanovení o daňovém přiznání" včetně nadpisu - nové znění,
  • §101a (změny),
  • bod 75. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §101a se odstavec 3 zrušuje,
  • vkládá se nový §101b "Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a o splatnosti daně" včetně nadpisu,
  • bod 77. - změny s účinností od 1.1.2016
   • vkládají se nové §101c "Povinnost podat kontrolní hlášení" až §101i "Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením" včetně nadpisů,
  • bod 78. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §102 odst. 3 se slova ", která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky" nahrazují slovy "vyžadující dodatečné potvrzení",
  • §106, §106e, §106f, §108, §109 (změny),
  • v příloze č. 3a (změny),
  • Doplňuje se příloha č. 6.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Pro stanovení obratu pro účely zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě kalendářních měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle §4a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v čl. III zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §293 odst. 1 písm. h) a v §294 odst. 1 písm. h) se slova "nesdělí celnímu úřadu údaje podle §319 odst. 4" nahrazují slovy "poruší některou z povinností stanovených v §319 odst. 4 a 5",
  • §319 (změny).

ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 31.12.2014

 • Změna zákona č. 502/2012 Sb.
  • Část sedmá zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou

 1. ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2016, a
 2. části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 31.12.2014.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.