ikona Pikona R
392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
392/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 392/2005 Sb.
Částka 136
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 27. 9. 2005
Platnost od 27. 9. 2005
Účinnost od 27. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 4, 5, 29, 30, 33 a 110 nabývají účinnosti dne 1.10.2005, ustanovení čl. I bodu 40, pokud jde o §26 odst. 3 větu poslední, nabývají účinnosti dne 27.10.2005, ustanovení čl. I bodu 70 nabývá účinnosti dne 15.4.2006, ustanovení čl. I bodu 89, pokud jde o §75a odst. 4, nabývá účinnosti dne 1.7.2005 a ustanovení čl. I bodu 104 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 552/1991 Sb., 110/1997 Sb., 258/2000 Sb., 316/2004 Sb.
Novelizován předpisem 393/2005 Sb., 255/2012 Sb., 250/2016 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" v předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4c - nové znění,
  • §3 odst. 2 (změny),
  • bod 4. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §3 odstavec 3 - nové znění,
  • bod 5. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §3a odst. 6 se na konci doplňují slova "a hodnocení zdravotních rizik podle §2 odst. 2".
  • §3a, §4 až §7 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 9 a 10 - nové znění,
  • §8 až §11 (změny),
  • bod 29. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §19 odst. 1 se za slova "úpraven vod" vkládají slova "a vodovodů6a)" .
  • bod 30. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §19 odst. 2 větě první se za slova "potravinami nebo pokrmy," vkládají slova "fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů6a) do přímého styku s vodou", za slova "kosmetickými prostředky," se vkládají slova "jejich ingrediencemi (§28 odst. 1)" a slova "upravovanou vodou" se zrušují.
  • §24 (změny),
  • bod 33. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l),
  • §25, §26 (změny),
  • bod 40. - pokud jde o §26 odst. 3 větu poslední - účinnost změn dnem 27.10.2005
   V §26 odst. 3 se před větu první vkládá věta
   "Distributor4a) nesmí distribuovat ty předměty běžného užívání podle §25 odst. 1 písm. c) a d) uvedené na trh, které nejsou v souladu s tímto zákonem značeny a vybaveny písemným prohlášením, návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění." a na konci odstavce se doplňuje věta "Předměty běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti je prodávající29a) povinen umístit odděleně a zřetelně označit údajem o skončení doby minimální trvanlivosti; tyto výrobky smí prodávat jen, jsou-li bezpečné26a).".
  • Poznámka pod čarou č. 29a - nové znění,
  • §27 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 29b a 29c - nové znění,
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §28a,
  • §29, §30 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 32b - nové znění,
  • §31, §32 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 33c - nové znění,
  • vkládá se nový §32a,
  • §37 (změny),
  • bod 70. - účinnost změn dnem 15.4.2006
   V §41 odst. 1 větě druhé se za slova "zahájením práce" vkládají slova "a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují" a na konci odstavce se doplňují věty "Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu33d). Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upraví prováděcí právní předpis.".
  • Poznámka pod čarou č. 33d - nové znění,
  • §43, §44a, §44b, §45 až §47a, §58 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 37c - nové znění,
  • §60 (změny),
  • vkládá se nový §60a,
  • §61 (změny),
  • vkládá se nový §62a "Epidemiologické šetření" včetně nadpisu,
  • §64 (změny),
  • bod 89. - pokud jde o §75a odst. 4 - účinnost změn dnem 1.7.2005 (v daném případě jde opět o legislativní "úlet", tj. nabytí účinnosti novely více jak dva měsíce před rozesláním příslušné částky, ve které byla publikována)
   vkládá se nový §75a "Systém epidemiologické bdělosti" včetně nadpisu,
  • §76, §77, §79, §80 (změny),
  • bod 104. - účinnost změn dnem 1.1.2007
   V §82 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí služebním zákonem43a).".
  • §82 (změny),
  • §83 "Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47a až 47c - nové znění,
  • §83a odst. 1 (změny),
  • bod 110. - účinnost změn dnem 1.10.2005
   V §83a odst. 1 písm. i) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
  • §83b, §83d, §83e (změny),
  • vkládá se nový §83f,
  • §84 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 48 - nové znění,
  • §88 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 50a, č. 51 - nové znění,
  • §88a, §90, §92, §94, §95, §97 (změny),
  • §99 - nové znění,
  • vkládá se nový §99a včetně poznámky pod čarou č. 59,
  • vkládá se nový §100d,
  • vkládá se nový §100e,
  • §108 (změny),
  • Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Výrobci ani dovozci nesmějí od 1. března 2006 uvádět na trh materiály a výrobky pro styk s potravinami, které nesplňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem na plasty a výrobky z nich.
 2. Výrobci ani dovozci nesmějí od 29. ledna 2006 uvádět na trh výrobky pro styk s potravinami z regenerované celulózy, které nesplňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro regenerovanou celulózu (celofán).
 3. Návrhy na zařazení prací do kategorií a žádosti podle §3a odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž bylo zahájeno řízení či posouzení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 4. Změny provozního řádu podle §4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží osoby uvedené v §3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Splnění povinnosti uložené podle §84 odst. 1 písm. o) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.
 6. Prodejci, jakož i osoby poskytující služby nesmějí od data 24. září 2005 prodávat ani poskytovat konečnému spotřebiteli kosmetické prostředky, které obsahují methyldibromglutaronitril (MDGN), s výjimkou kosmetických prostředků, které se oplachují a neobsahují více než 0,1 % methyldibromglutaronitrilu (MDGN).

Změny dalších zákonů:

 • Změna v §19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v čl. II zákona č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • Změna v §15 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kde se doplňuje odstavec 5.

Zmocnění k vydání úplného znění zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. VII

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (27.9.2005), s výjimkou

 1. čl. I bodů 4, 5, 29, 30, 33 a 110, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.10.2005),
 2. čl. I bodu 40, pokud jde o §26 odst. 3 větu poslední, který nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení (27.10.2005),
 3. čl. I bodu 70, který nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2006,
 4. čl. I bodu 89, pokud jde o §75a odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2005,
 5. čl. I bodu 104, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.