ikona Pikona R
212/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
212/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 212/2006 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2006
Rozeslán dne 19. 5. 2006
Platnost od 19. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II bodu 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2008 a ustanovení čl. II bodu 7 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 86/2002 Sb., 695/2004 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 383/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů,
 2. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3, §5 až §8 (změny),
  • §9 "Rejstřík obchodování s povolenkami" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §9a,
  • §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a "Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a,
  • §11 "Obchodování s povolenkami" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12, §14, §16 až §19, §21 (změny),
  • §23 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny).
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §10, §11 (změny),
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2008
   • v §15 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova ", včetně osvědčení o akreditaci vydané akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisu11d) u těch metod a postupů, u kterých to stanoví prováděcí právní předpis".
  • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2007
   • V §15 odst. 7 písmeno b) - nové znění,
  • §15 (další změny),
  • §55 (změny).
 • Změna v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova "Měření znečišťujících látek a pachových látek" vkládají slova ", ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a obor "Ověřování množství emisí skleníkových plynů" se zrušuje.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle §49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.
 2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.

Účinnost změn prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.6.2006), s výjimkou ustanovení čl. II bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2008, a ustanovení čl. II bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.