ikona Pikona R
160/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
160/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
ikona P
Číslo předpisu 160/2010 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 7. 6. 2010
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 227/1997 Sb., 15/1998 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách.
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §9, §48 (změny),
  • vkládá se nová část šestá "VYDÁVÁNÍ RATINGŮ A RATINGOVÁ AGENTURA" (§74 až §76) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10i až 10m; dosavadní části šestá až jedenáctá se označují jako části sedmá až dvanáctá,
  • §135 (změny),
  • vkládá se nový §135b včetně poznámky pod čarou č. 22c,
  • §136 (změny),
  • vkládá se nový §145a "Odnětí povolení ratingové agentuře" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22d,
  • v části deváté se v hlavě první doplňuje díl 6 "Dohled nad ratingovou agenturou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která vydala rating používaný v České republice k regulatorním účelům" (§149) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22e,
  • §152a, §198a, §157 (změny),
  • vkládá se nový §163a "Správní delikty ratingové agentury se sídlem na území České republiky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22f a 22g,
  • §167 (změny),
  • (přečíslovaná) část jedenáctá (§193) se včetně nadpisu zrušuje,
  • Dosavadní část dvanáctá (od §194) se označuje jako část jedenáctá.
  • §194 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a má povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky, zajistí splnění povinnosti stanovené v §9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §3, §5, §7, §8, §11, §13 a §26 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12b a §26 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepožádá o povolení působit jako ratingová agentura podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění tohoto zákona účinném ode dne nabytí účinnosti, a podle přímo použitelného předpisu Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (dále jen "nařízení") do 7. září 2010, vyškrtne ji Česká národní banka ze seznamu agentur pro úvěrové hodnocení marným uplynutím této lhůty. Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.
 2. Pokud osoba zapsaná do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení podle dosavadních právních předpisů požádá o povolení působit jako ratingová agentura podle nařízení a tato žádost je zamítnuta, vyškrtne tuto osobu Česká národní banka ze seznamu podle bodu 1 s účinností ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým se povolení neuděluje. Rozhodnutí o tomto vyškrtnutí se nevydává.
 3. Banka a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, zajistí splnění povinnosti stanovené v §12b odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo na jeho základě a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §8 a §27b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Spořitelní a úvěrní družstvo zajistí splnění povinnosti stanovené v §8 odst. 10 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s ním souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §7 odst. 1 písm. l) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Změna v části IV položce 66 písm. d) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §23 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v §23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle §23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §33, §43a a §43b zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení
Penzijní fond zajistí splnění povinnosti stanovené v §33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle §33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 7.6.2010.